Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

739

Na temelju članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08., u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi članka 3. stavka 3., članka 14. stavka 3., članka 23. stavka 4., članka 26. stavka 4. i članka 28. stavka 3. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj: 155/08.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 10. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donio je

 

PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja vozačkih ispita, kao javne ovlasti na teritoriju Republike Hrvatske, obavlja Hrvatski autoklub u skladu sa Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona i odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanje vozilom. Vozački ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se prema Programu vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 155/08).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se način organiziranja vozačkih ispita i rad ovlaštenih ispitivača Hrvatskog autokluba koji provode vozačke ispite, dnevni broj ispita, način određivanja datuma, mjesta i vremena polaganja ispita, način obavještavanja autoškola i kandidata za vozače koji su se prijavili za polaganje ispita, način priznavanja ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, način zaduživanja i razduživanja ispitne dokumentacije, sastav, način i uvjeti rada povjerenstva za žalbe kandidata na odluku ovlaštenog ispitivača, način vođenja evidencije o izdanim uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu, vođenje statističkih podataka o položenim vozačkim ispitima, način utvrđivanja naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita te druga pitanja u vezi s organizacijom i provođenjem vozačkih ispita.

II. ORGANIZIRANJE VOZAČKIH ISPITA I RAD OVLAŠTENIH ISPITIVAČA

Članak 3.

(1) Vozački ispit provodi se u ispitnim centrima – podružnicama Hrvatskog autokluba i pripadajućim mjestima-gradovima određenim temeljem članka 207. Zakona.

(2) Ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i koji je u radnom odnosu u Hrvatskom autoklubu.

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se nadležnom ministarstvu putem Hrvatskog autokluba.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja prilažu se isprave o:

– stečenoj propisanoj stručnoj spremi,

– položenom ispitu za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije vozila,

– radnom iskustvu u propisanom trajanju,

– položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača.

(3) Isprave iz stavka 2. ovoga članka prilažu se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu a zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se na obrascu kojega utvrđuje i tiska Hrvatski autoklub.

(4) Hrvatski autoklub dužan je najkasnije u roku pet dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva, dostaviti taj zahtjev nadležnom ministarstvu radi izdavanja dopuštenja.

Članak 5.

(1) Hrvatski autoklub će nadležnom ministarstvu predložiti oduzimanje dopuštenja ovlaštenom ispitivaču ako su za oduzimanje dopuštenja ispunjeni uvjeti propisani Zakonom ili propisom donesenim na temelju Zakona, odnosno ako ovlašteni ispitivač:

1. ne pristupi provjeri stručne osposobljenosti u propisanom roku odnosno ako provjeru stručne osposobljenosti ne položi,

2. poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima,

3. učini povredu radne obveze utvrđenu ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Hrvatskog autokluba ili ako mu je oduzeta vozačka dozvola,

(2) Nestanak dopuštenja (gubljenje, krađa i dr.) ovlašteni ispitivač dužan je odmah, odnosno u najkraćem roku od saznanja za nestanak, prijaviti Hrvatskom autoklubu, odnosno neposrednom rukovoditelju i o tome sačiniti službenu zabilješku. Hrvatski autoklub će o nestanku dopuštenja obavijestiti nadležno ministarstvo.

(3) Nestanak dopuštenja ovlašteni ispitivač dužan je o vlastitom trošku oglasiti u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

(1) Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta u pravilu se prijavljuje putem autoškole, koja popunjenu prijavu Hrvatskom autoklubu prosljeđuje korištenjem računalnog programa.

(2) Ispit se može prijaviti i podnošenjem popunjene prijave Hrvatskom autoklubu osobno ili putem elektroničke pošte (e-mail i korištenje web adrese).

Članak 7.

(1) Kandidat za vozača koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati prije zakazanog termina polaganja ispita, računajući samo radne dane, Hrvatskom autoklubu odjaviti pristupanje polaganju ispita.

(2) Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade.

(3) Kandidat koji nije na vrijeme, odnosno u propisanom roku prijavio odgodu pristupanja ispitu, može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknada, nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom voditelju regionalnog ispitnog centra ili ovlaštenom ispitivaču. U protivnom, ispitu može pristupiti u propisanom roku nakon što ponovno uplati naknadu za polaganje ispita.

Članak 8.

(1) Temeljem broja prijavljenih kandidata za polaganje ispita Hrvatski autoklub izrađuje plan provedbe vozačkih ispita. Plan provedbe vozačkih ispita temelj je za izdavanje naloga za provedbu ispita, a sadrži datum, mjesto, vrijeme, broj i kategorije ispita i drugo, vodeći računa o broju ovlaštenih ispitivača koji provode vozački ispit.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub može u određenim uvjetima termine za polaganje ispita planirati i određivati unaprijed, tako da autoškola, odnosno kandidat nakon prijave za polaganje ispita unaprijed dobije potencijalni termin polaganja ispita.

(3) Obveze ovlaštenog ispitivača utvrđuju se dnevnim i tjednim rasporedom rada ovlaštenih ispitivača, odnosno nalogom za provedbu ispita, vodeći računa o dnevnom i tjednom broju ispita iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(4) Ovlaštene ispitivače raspoređuje Hrvatski autoklub, u pravilu tako da pretežito provode ispite u najbližem ispitnom centru i pripadajućim mjestima– gradovima u odnosu na njihovo mjesto prebivališta.

(5) Obveze ovlaštenog ispitivača pobliže se utvrđuju ugovorom o radu.

(6) Odbijanje naloga za provedbu vozačkih ispita ili postupanje protivno nalogu predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Članak 9.

(1) Rad ovlaštenih ispitivača organizira se na način da pojedini ovlašteni ispitivač provodi ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, u pravilu za istu kategoriju vozila.

(2) Kada skupina kandidata koji putem tiskanog obrasca polažu vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila iznosi više od 15 kandidata, ispit provode dva ovlaštena ispitivača.

(3) Kada je skupina kandidata koji putem tiskanog obrasca polažu vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila manja od 15 kandidata, ispit provodi jedan ovlašteni ispitivač.

Članak 10.

(1) Trajanje ispita za pojedinu kategoriju vozila određuje se u skladu s Programom vozačkog ispita.

(2) Ako vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provode dva ovlaštena ispitivača, broj kandidata koje je ovlašteni ispitivač obvezan ispitati tijekom 40-satnog tjedna radnog vremena ako provode ispit samo iz tog nastavnog predmeta iznosi najmanje 500 kandidata (250 po ispitivaču), odnosno najmanje 100 kandidata dnevno (četiri skupine).

(3) Ako vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provodi jedan ovlašteni ispitivač na računalu, obvezan je ispitati najmanje 550 kandidata tijekom tjednog 40-satnog radnog vremena, odnosno najmanje 110 kandidata dnevno (pet skupina).

(4) U provedbi vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za A1, A2, A, B, B+E, F i M kategoriju motornog vozila ovlašteni ispitivač obvezan je tijekom 40-satnog radnog tjedna ispitati najmanje 45, a najviše 55 kandidata, odnosno dnevno najmanje devet, a najviše 11 kandidata.

(5) U provođenju vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za C1, C1+E, C+E, D i D+E kategoriju vozila ovlašteni ispitivač obvezan je ispitati najmanje sedam, a najviše devet kandidata tijekom dnevnog radnog vremena.

(6) U provedbi vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač obvezan je tijekom 40-satnog radnog tjedna ispitati najmanje 300 kandidata a najviše 375, odnosno najmanje 60, a najviše 75 kandidata dnevno.

(7) Iznimno od odredbi stavka 4. i 5. ovoga članka preraspodjelom radnog vremena zbog potrebe posla (povećanje broja prijavljenih ispita u određenom vremenskom razdoblju) u provedbi vozačkih ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač obvezan je tijekom dnevnog radnog vremena ispitati najmanje 10 do 12 kandidata za A1, A2, A, B, B+E i M kategoriju vozila odnosno najmanje devet kandidata za C1, C1+E, C, C+E, D i D+E kategoriju vozila.

Članak 11.

(2) Ovlašteni ispitivač dužan je na početku provedbe ispita iz pojedinog nastavnog predmeta predstaviti se kandidatima i za vrijeme provedbe ispita imati jasno istaknuto dopuštenje.

(3) Za vrijeme provedbe vozačkog ispita ovlašteni ispitivač mora biti uredno i primjereno odjeven.

(4) Ovlašteni ispitivač obvezan je za vrijeme provedbe ispita odnositi se prema kandidatima i djelatnicima autoškola u skladu s etičkim i pedagoškim normama ponašanja.

(5) Ovlašteni ispitivač za vrijeme provedbe vozačkog ispita ne smije u organizmu imati opojnih droga ili alkohola, ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjili pozornost i koncentraciju kandidata za vozača dok polaže ispit te ne smije pušiti u vozilu ili u prostoru za polaganje ispita.

(6) Postupanje protivno odredbi stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka predstavlja osobitu tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Članak 12.

Prije početka ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ovlašteni ispitivač je obvezan:

1. razmjestiti kandidate za nesmetano i samostalno rješavanje ispitnog testa, prema broju raspoloživih mjesta u prostoru za polaganje ispita,

2. provjeriti jesu li kandidati ispunili uvjete za pristupanje ispitu,

3. kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute o načinu rješavanja testa i kriterijima ocjenjivanja,

4. priopćiti vrijeme trajanja ispita,

5. prije početka provedbe ispita udaljiti iz prostora za polaganje ispita sve osobe koje ne polažu ispit, osim osoba koje su ovlaštene po funkciji.

Članak 13.

(1) Ovlašteni ispitivač dužan je započeti s provedbom ispita u utvrđeno vrijeme.

(2) Ako ovlašteni ispitivač ne može započeti provođenje ispita ili mora prekinuti provođenje ispita prema odredbi članka 9. ili 20. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 155/08), dužan je o tome obavijestiti Hrvatski autoklub, odnosno nadređenu osobu i postupiti prema njenim uputama.

Članak 14.

(1) Za vrijeme ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila odnosno nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač dužan je pažljivo nadzirati rad kandidata.

(2) Ovlašteni ispitivač udaljit će s ispita kandidata koji za vrijeme ispita:

1. ometa rad ovlaštenog ispitivača,

2. oštećuje ili uništava imovinu ili materijalna dobra,

3. koristi nedopuštena sredstva,

4. na drugi način ometa nesmetan tijek ispita.

(3) Kandidatu koji je udaljen s ispita prema stavku 2. ovoga članka omogućit će se polaganje ispita uz ponovnu uplatu naknade, u roku koji odredi Hrvatski autoklub, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

(4) Nakon pregleda i ocjene ispita ovlašteni ispitivač mora kandidatima priopćiti ocjenu, a onima koji nisu položili ispit omogućiti uvid u test i prema potrebi obrazložiti ocjenu.

Članak 15.

(1) Ovlašteni ispitivač može provesti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo za onu kategoriju vozila za koju posjeduje valjanu vozačku dozvolu i dozvolu instruktora vožnje.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni ispitivač mora imati uz sebe za vrijeme provođenja ispita.

Članak 16.

(1) Ovlašteni ispitivač će prije početka ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom:

1. vizualnim pregledom utvrditi odgovara li vozilo za provedbu vozačkog ispita uvjetima propisanim provedbenim propisima,

2. po potrebi zatražiti uvid u dokumentaciju vozila odnosno u prometnu dozvolu vozila i karton preventivnog tehničkog pregleda,

3. iz vozila udaljiti sve osobe osim: kandidata koji polažu ispit, instruktora vožnje i ovlaštene osobe od strane Hrvatskog autokluba, odnosno osobe koja obavlja nadzor,

4. dati jasne upute o načinu provođenja ispita i pravu kandidata na prigovor na ocjenu ispita.

(2) Ovlašteni ispitivač ne smije provesti ispit s kandidatom za vozača, ako kandidat ne koristi pomagala propisana uvjerenjem o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti.

Članak 17.

(1) Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno za pojedinu kategoriju vozila sukladno Programu vozačkog ispita.

(2) Na prometnom vježbalištu kandidat samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu polaže ispit. Ovlašteni ispitivač na prometnom vježbalištu (izvan vozila) prati i ocjenjuje njegovu vožnju, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.

(3) Ako kandidat položi dio ispita iz stavka 2. ovoga članka, nastavlja polaganje ispita u prometu na javnoj cesti.

(4) Uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit (kod istog instruktora vožnje ili na istom vozilu), u vozilu B i B+E kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna dva kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D i D+E kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit.

(5) Tijekom provedbe ispita iz stavka 4. ovoga čanka jedan kandidat polaže ispit, a drugi kandidat sjedi na stražnjem sjedalu. Nakon što završi provedbu ispita s jednim kandidatom, ovlašteni ispitivač počinje ispit s drugim kandidatom, a kandidat koji je završio ispit sjedi na stražnjem sjedalu.

(6) Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1, A2, A ili M kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije, a zadaće se izdaju putem komunikatora. Vozilo B kategorije može biti od autoškole ili od Hrvatskog autokluba.

Članak 18.

(1) Ovlašteni ispitivač primjenjuje kriterije o ocjenjivanju kandidata, koji su propisani Programom vozačkog ispita, Ispitnim listom i stručnim uputama Hrvatskog autokluba o postupanju i provedbi ispita iz pojedinog nastavnog predmeta.

(2) Kandidatu koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora dati savjete i upute za samostalnu i sigurnu vožnju te za odgovorno ponašanje u prometu.

(3) Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora priopćiti ocjenu i greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u Ispitni list te što je dobro učinio.

(4) Ovlašteni ispitivač kandidatu iz stavka 3. ovoga članka u Knjižicu upisuje najmanje tri nastavna sada dodatnog osposobljavanja.

Članak 19.

(1) Ne smije se korištenjem službenog položaja ili na drugi način sprječavati ili ometati ovlaštenog ispitivača u obavljanju provedbe vozačkog ispita, za čiju provedbu je raspoređen.

(2) Ako se u provedbi vozačkog ispita ovlaštenom ispitivaču pruži otpor silom ili prijeti da će se neposredno upotrijebiti sila, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, ovlašteni ispitivač zatražiti će pomoć službenih osoba nadležne policijske uprave ili postaje, te o tome odmah obavijestiti osobe Hrvatskog autokluba koje su mu nadređene.

(3) Ovlašteni ispitivač ne smije zlouporabom službenog položaja ili na drugi nezakonit način pribavljati imovinsku/materijalnu korist.

(4) Postupanje protivno odredbi stavka 3. ovoga članka predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

III. NAČIN ODREĐIVANJA DATUMA, MJESTA I VREMENA POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA TE OBAVJEŠTAVANJA AUTOŠKOLA I KANDIDATA ZA VOZAČE KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 20.

Vozački ispit provodi se u ispitnim centrima – podružnicama Hrvatskog autokluba i pripadajućim mjestima–gradovima određenim temeljem članka 207. Zakona.

Članak 21.

(1) Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta mora se održati u roku koji nije dulji od 25 dana od dana urednog podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta.

(2) O mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita Hrvatski autoklub obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita.

Članak 22.

(1) Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje tramvajem provodi povjerenstvo čije članove imenuje glavni tajnik Hrvatskog autokluba u dogovoru s predstavnikom prijevoznika u tramvajskom prijevozu.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba kao predsjednik i dva instruktora vožnje tramvaja.

(3) Tijekom ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje tramvajem uz članove povjerenstva u tramvaju uz najviše četiri kandidata u prvim kolima može se nalaziti i instruktor koji je osposobljavao kandidata koji polaže ispit.

IV. NAČIN PRIZNAVANJA ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Članak 23.

(1) Osoba koja je stekla zvanje doktora medicine, odnosno medicinske sestre/medicinskog tehničara ima pravo na priznavanje ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

(2) Postupak priznavanja ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći pokreće se na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka, a vodi na temelju uvida u izvornik ili ovjeren prijevod školske isprave o stečenom zvanju.

(3) Postupak priznavanja i utvrđivanja uvjeta vodi Voditelj Regionalnog ispitnog centra, odnosno ovlašteni ispitivač koji provodi ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Po uvidu u isprave iz st. 1. ovoga članka podatak o priznavanju ispita se upisuje u Knjižicu kandidata za vozača i ovjerava potpisom i faksimilom.

(4) Podatak o priznavanju ispita iz stavka 1. ovoga članka unosi se u evidenciju o vozačkim ispitima

V. SASTAV, NAČIN I UVJETI RADA POVJERENSTVA ZA ŽALBE KANDIDATA NA ODLUKU OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 24.

(1) Kandidat za vozača ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača.

(2) Ako kandidat za vozača najavi odnosno podnese prigovor na ocjenu ispita, ovlašteni ispitivač dužan je tražiti od kandidata da to potvrdi svojim potpisom.

(3) Ako kandidat najavi i podnese prigovor na ocjenu ispita u propisanom roku, ovlašteni ispitivač će ga razmotriti i najkasnije u roku od jednog sata donijeti odluku o osnovanosti prigovora.

(4) Ako prihvati prigovor iz stavka 3. ovoga članka ovlašteni ispitivač će promijeniti ocjenu ispita.

(5) Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku o prigovoru i dostaviti je u Hrvatski autoklub najkasnije 48 sati nakon provedenog ispita.

Članak 25.

(1) Protiv odluke ovlaštenog ispitivača prema članku 24. ovoga Pravilnika kandidat za vozača ima pravo žalbe Povjerenstvu Hrvatskog autokluba za žalbe, koja se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke ovlaštenog ispitivača.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik i dva člana, koji mogu imati zamjenike, a imenuje ih glavni tajnik Hrvatskog autokluba ili osoba koju on ovlasti.

(3) Povjerenstvo o žalbi rješava na osnovi općih pravila upravnog postupka, uvidom u žalbene navode, prikupljenu dokumentaciju, službenu zabilješku ovlaštenog ispitivača, izjavu instruktora vožnje ili kandidata i druge činjenice i podatke važne za donošenje odluke Povjerenstva.

(4) Odluka Povjerenstva o žalbi je konačna.

Članak 26.

(1) Ako Povjerenstvo Hrvatskog autokluba iz članka 25. ovoga Pravilnika usvoji žalbu kandidata na odluku ovlaštenog ispitivača iz predmeta Upravljanje vozilom, Hrvatski autoklub organizirat će za kandidata ispit pred posebnim povjerenstvom bez ponovne uplate naknade za polaganje ispita.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik i dva člana koji imaju zamjenike. Predsjednik Povjerenstva je voditelj regionalnog ispitnog centra, a članovi su ovlašteni ispitivači koje on imenuje.

(3) Članom Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ne može biti ovlašteni ispitivač koji je prethodno ispitao i ocijenio kandidata.

VI. NAČIN ZADUŽIVANJA I RAZDUŽIVANJA ISPITNE DOKUMENTACIJE

Članak 27.

(1) Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini: prijava kandidata za ispit, nalog za provedbu ispita, ispitni test za ispit iz nastavnog predmeta Propisi i sigurnosna pravila i ispitni list za ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

(2) Ispite, odnosno testove iz stavka 1. ovoga članka priprema, tiska i čuva Hrvatski autoklub te je odgovoran za njihovu sigurnu pohranu.

Članak 28.

(1) Ispitnu dokumentaciju ovlašteni ispitivač zadužuje u Hrvatskom autoklubu putem knjige zaduženja ispitne dokumentacije neposredno od voditelja regionalnog ispitnog centra. Zaduživanje odnosno razduživanje ispitne dokumentacije vodi se u elektroničkom obliku i ručno putem obrasca, koji se popunjava prema uputama danom uz taj obrazac.

(2) U knjigu zaduženja odnosno razduženja ispitne dokumentacije unosi se ime ovlaštenog ispitivača, datum zaduživanja ispitne dokumentacije, vrsta, broj i količina uz potpis ovlaštenog ispitivača i voditelja.

(3) Razduživanje dokumentacije vrši se sukladno postupku zaduživanja, s tim da se obvezno razdužuje i ispitna dokumentacija, koja je oštećena ili pogrešno popunjena. Razdužena dokumentacija nakon isteka propisanog roka čuvanja se uništava pred povjerenstvom Hrvatskog autokluba.

(4) Radnik Hrvatskog autokluba koji postupi protivno odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ili ispite odnosno ispitne testove učini dostupnima suprotno svrsi za koju su namijenjeni čini osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

(5) Obrazac knjige zaduženja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Ovlašteni ispitivač dužan je nakon provedenog ispita točno, potpuno i uredno ispuniti ispitnu dokumentaciju te je u roku ne duljem od 11 radnih dana od dana provedbe ispita dostaviti voditelju Regionalnog ispitnog centra.

(2) Zaduženu dokumentaciju ovlašteni ispitivač je dužan uredno razdužiti u skladu s odredbama članka 28. ovoga Pravilnika.

VII. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM UVJERENJIMA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU

Članak 30.

(1) Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu izdaje ovlašteni ispitivač kandidatu osobno, uz njegov vlastoručni potpis o preuzimanju na preslici obrasca evidencije o izdanim uvjerenjima, koji ostaje u knjizi (bloku) izdanih uvjerenja o položenom vozačkom ispitu.

Članak 31.

(1) Evidencija o izdanim uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu vodi se po knjigama (blok) izdanih uvjerenja o položenom vozačkom ispitu na način da ovlašteni ispitivač uz vlastoručni potpis u knjizi zaduženja odnosno razduženja od voditelja Regionalnog ispitnog centra zadužuje po jednu knjigu (blok) uvjerenja koja sadrži 50 obrazaca s preslikama.

(2) U knjizi uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka obrasci su numerirani serijskim brojevima, a na kraju knjige nalazi se obrazac evidencije o izdanim uvjerenjima, koji sadrži serijski broj uvjerenja, kategoriju, datum polaganja, ime i prezime kandidata, datum rođenja, datum izdavanja i potpis kandidata koji je položio ispit i preuzeo izvornik Uvjerenja te potpis i faksimil ovlaštenog ispitivača. U knjizi izdanih uvjerenja o položenom vozačkom ispitu ostaje preslika izdanog Uvjerenja.

(3) Ovlašteni ispitivač, nakon što izda sve obrasce uvjerenja iz knjige (bloka) uvjerenja, razdužuje u knjizi zaduženja odnosno razduženja knjigu uvjerenja kod voditelja Regionalnog ispitnog centra.

(4) Hrvatski autoklub knjige uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka za svaku kalendarsku godinu po ovlaštenom ispitivaču čuva trajno u arhivi.

(5) Obrazac evidencije iz stavka 2. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 32.

(1) Hrvatski autoklub izdat će duplikat uvjerenja o položenom vozačkom ispitu na pisani zahtjev stranke uz predočenje dokaza da je izgubljeno, oštećeno, uništeno ili nestalo uvjerenje oglašeno nevažećim.

(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se samo osobi za koju se na temelju evidencije o izdanim uvjerenjima utvrdi da je položila vozački ispit.

(3) O izdanim duplikatima uvjerenja o položenom vozačkom ispitu Hrvatski autoklub vodi evidenciju.

VIII. EVIDENCIJA I STATISTIČKI PODACI O PROVEDENIM VOZAČKIM ISPITIMA

Članak 33.

(1) Hrvatski autoklub prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku.

(3) Rezultati o položenom vozačkom ispitu po ovlaštenim ispitivačima, autoškolama, predavačima i instruktorima vožnje (prosječna prolaznost, prolaznost po kategorijama, prolaznost iz prvog pokušaja, prolaznost po broju pokušaja polaganja ispita i prosječna prolaznost, i dr.), dostavljaju se najmanje jednom godišnje Ministarstvu unutarnjih poslova.

(4) Obrađeni statistički podaci o provedenim ispitima javni su i mogu se objaviti u glasilu i na web– stranici Hrvatskog autokluba.

Članak 34.

(1) Na temelju provedenih vozačkih ispita Upravni odbor Hrvatskog autokluba jednom godišnje, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, razmatra godišnje izvješće o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka temelji se na provedenoj stručnoj analizi rada Regionalnih ispitnih centara u Republici Hrvatskoj, te analizi rada ovlaštenih ispitivača.

(3) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 35.

(1) O vozačkim ispitima Hrvatski autoklub vodi evidencije o:

1. statističkim podacima o provedenim vozačkim ispitima,

2. izdanim uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu,

3. izdanim duplikatima uvjerenja o položenom vozačkom ispitu.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub vodi u elektroničkom i pisanom obliku i čuva trajno.

(3) Izgled i sadržaj obrazaca evidencije iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

IX. NAČIN UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE VOZILA HRVATSKOG AUTOKLUBA U SVRHU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

Članak 36.

(1) Naknadu za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja ispita, ili praćenja kandidata na ispitu, kandidat za vozača uplaćuje Hrvatskom autoklubu.

(2) Iz dijela sredstava ostvarenih naplatom naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja ispita Hrvatski autoklub financira tiskanje propisanih obrazaca i dokumentacije propisane ovim Pravilnikom.

(3) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravni odbor Hrvatskog autokluba. Odluka o visini naknade objavljuje se u Narodnim novinama.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Osoba kojoj je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo dopuštenje za provedbu ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona može nastaviti obavljati poslove provedbe ispita iz tog nastavnog predmeta kao ovlašteni ispitivač.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organiziranju i provedbi vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 99/98.), Pravilnik o organiziranju i provedbi vozačkih ispita Hrvatskog autokluba broj 9848/1. od 16. studenoga 2004., broj 1027/1. od 1. veljače 2006., broj 10845/4. od 16. rujna 2006., broj 15005/4. od 22. prosinca 2006., broj 4477/5. od 03. svibnja 2007. i broj 11535/5. od 11. listopada 2007.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2337/9–9.3.

Zagreb, 12. ožujka 2009.

Predsjednik

Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !