Pravilnik o minimalnim izračunskim elementima nastavnog sata

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2172

Na temelju članka 202. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK O JEDINSTVENIM MINIMALNIM IZRAČUNSKIM ELEMENTIMA VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA U AUTOŠKOLI

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata u autoškoli za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila.

Članak 2.

Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP) za sve kategorije vozila su:

 

Red. broj

Minimalni izračunski elementi nastavnog sata PPSP

Nastavni

sat/kuna

1.

Troškovi rada

2.

Amortizacija ili zakup

3.

Zajednički troškovi

Ukupno

17,70

 

U troškove rada ulazi bruto-plaća (stručnog voditelja, predavača, administrativnog djelatnika) u koju su uračunati propisani porezi, doprinosi i naknade.

Amortizacija ili zakup se obračunava za prostor.

U zajedničke troškove ulaze troškovi amortizacije nastavne opreme (računala i dr.), osiguranja prostora i opreme, servisa i popravaka, nabave literature i nastavnog materijala, troškovi telefona, poštarine, platnog prometa, administrativno-računovodstvenih poslova, sredstava za razvoj, promocije, reprezentacije i ostali nespomenuti troškovi.

Članak 3.

Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Upravljanje vozilom (UV) za »B« kategoriju vozila su:

 

Red. broj

Minimalni izračunski elementi nastavnog sata UV

Nastavni

sat/kuna

1.

Troškovi rada

2.

Trošak vozila

3.

Zajednički troškovi

Ukupno

115,00

 

Jedinstveni minimalni izračunski elementi nastavnog sata za pojedinu kategoriju vozila, iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnikane sadrže porez na dodanu vrijednost.

 

U troškove rada ulazi bruto-plaća u koju su uračunati propisani doprinosi i naknade (stručni voditelj, instruktor vožnje, administrativni djelatnik te u određenom dijelu stručni voditelj i predavač ako obavljaju i poslove instruktora vožnje).

U troškove vozila ulaze: amortizacija, registracija, osiguranje, održavanje i gorivo, prema stvarnom utrošku.

Za izračun amortizacije vozila uzeta je minimalna nabavna cijena vozila niže klase i amortizacijski vijek pet godina, a koji se treba otpisati u roku od 5 godina.

U zajedničke troškove ulaze troškovi uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, platnog prometa, administrativno-računovodstvenih poslova, nabave nastavnih pomagala, sredstava za razvoj, promocije, reprezentacije, troškovi korištenja i održavanja prometnog vježbališta i ostali nespomenuti troškovi.

Članak 4.

Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za ostale kategorije vozila izračunavaju se na temelju neto-vrijednosti izračunskih elemenata za B kategoriju vozila uvećanih za određeni postotak kako slijedi:

– A1 kategorija – 15 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 132,25 kuna,

– A2 kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– A kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– M kategorija – 10 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 126,50 kuna,

– F kategorija – 10 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 126,50 kuna,

– B+E kategorija – 5 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 120,75 kuna,

– C1 kategorija – 15 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 132,25 kuna,

– C1+E kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– C kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– C+E kategorija – 25 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 143,75 kuna,

– D kategorija – 60 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 184,00 kuna,

– D+E kategorija – 65 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 189,75 kuna.

Za A1, A2, A, M i F kategoriju vozila jedinstveni minimalni izračunski elementi nastavnog sata veći su od onih za B kategoriju vozila, jer se tijekom osposobljavanja, uz osnovno vozilo koristi i prateće vozilo.

Kod određivanja jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata nastavnog sata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za kategorije A1, A2, A i M uzet je u obzir amortizacijski vijek do 10 godina, za B+E amortizacijski vijek do sedam i 20 godina, a za F, C1, C1+E, C, C+E, D i D+E uzet je u obzir amortizacijski vijek do 12 godina.

Članak 5.

Jedinstveni minimalni izračunski elementi nastavnog sata za pojedinu kategoriju vozila, iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnikane sadrže porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Autoškole su dužne utvrditi minimalnu cijenu nastavnog sata na način da izračun cijene nastavnog sata za pojedinu kategoriju vozila ne smije biti manji od propisanih jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata nastavnog sata za pojedini nastavni predmet propisanih ovim Pravilnikom.

Autoškola ne smije cijenu iz stavka 1. ovoga članka ni na bilo koji neposredni način umanjivati.

Članak 7.

Autoškola može reklamirati sebe i druge subjekte na način koji nije suprotan propisima o osposobljavanju kandidata za vozače, provođenju vozačkih ispita i sigurnosti prometa na cestama.

Autoškola može reklamirati sebe i druge subjekte i na vozilima koja koristi za osposobljavanje kandidata za vozače sukladno stavku 1. ovoga članka.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka autoškola ne smije na bilo koji način iskazivati nižu cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet, od one koja je propisana ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (»Narodne novine« broj 187/04.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-78838/3-08

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Izbornik