Pravilnik o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

820

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008., 48/2010. i 74/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi


PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja, obnavljanja, nadomještanja, zamjene i poništavanja vozačkih dozvola, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole, obrasca zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, vođenje evidencije o izdanim, izrađenim i pogrešno izrađenim vozačkim dozvolama i popis ograničenja u kodiranom obliku.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.), dalje u tekstu Direktiva 2006/126/EZ,

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.)

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.)

Članak 3.

Vozačku dozvolu izdaje, obnavlja, nadomješta i zamjenjuje policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području podnositelj zahtjeva ima prebivalište, uobičajeno prebivalište, odnosno na čijem se području podnositelj zahtjeva školuje, odnosno ima privremeni ili stalni boravak (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Članak 4.

Obrazac vozačke dozvole (Obrazac 1) je pravokutnog oblika, veličine 53,98 mm × 85,60 mm i izrađen od polikarbonatnog materijala s ugrađenim zaštitnim elementima.

Fizičke značajke obrasca vozačke dozvole u skladu su s normama ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7816-1 i ISO/IEC 18013.

Obrazac vozačke dozvole sadrži sljedeće podatke: 1. prezime vozača, 2. ime vozača, 3. datum i mjesto rođenja, 4a. datum izdavanja vozačke dozvole, 4b. datum isteka važenja vozačke dozvole, 4c. naziv nadležnog tijela, 4d. administrativni broj, 5. broj vozačke dozvole, 7. potpis vozača, 9. kategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati, 10. datum prvog izdavanja za svaku kategoriju vozila, 11. datum isteka valjanosti za svaku kategoriju vozila, 12. ograničenja i 13. OIB, te prostor za fotografiju.

Obrazac vozačke dozvole sadrži i elektronički nosač podataka koji je u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom) (Tekst značajan za EGP) (SL L 120, 5. 5. 2012.).

Tehničke specifikacije i zaštitni elementi obrasca vozačke dozvole i podaci koje sadrži mikročip iz stavka 4. ovoga članka, propisani su u Dodatku ovoga Pravilniku koji je klasificirani službeni podatak i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dužan je osobno podnijeti zahtjev.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole (Obrazac 2 ) bijele je boje, veličine 143 mm × 202 mm.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se i za obnavljanje, nadomještanje i zamjenu vozačkih dozvola.

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu,

2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

3. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm × 45 mm,

4. osobna iskaznica, a ukoliko osoba nije državljanin Republike Hrvatske, dokaz o identitetu i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen.

»Uobičajeno prebivalište«, u smislu ovoga Pravilnika, je mjesto u kojem se osoba stanuje, najmanje 185 dana u svakoj kalendarskoj godini, zbog osobnih ili poslovnih obveza.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osoba čije su poslovne obveze u drugom mjestu od njezinih osobnih obveza i koja naizmjence živi na različitim mjestima u dvije ili više država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP-a), uobičajenim prebivalištem smatra se mjesto osobnih obveza, pod uvjetom da se osoba redovito vraća na to mjesto. Navedeni uvjet nije potrebno ispuniti, ukoliko osoba živi u državi članici EGP-a radi obavljanja točno određene zadaće.

Osoba koja se nastanila u drugoj državi članici EGP-a radi školovanja nije dužna mijenjati uobičajeno prebivalište.

Članak 7.

Kada osoba valjanu nacionalnu vozačku dozvolu koju je izdala država članica EGP-a zamjenjuje za vozačku dozvolu koju izdaje Republika Hrvatska, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. vozačka dozvola izdana u državi članici EGP-a,

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm × 45 mm,

3. dokaz o identitetu i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci.

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen.

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i potvrda nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja.

Članak 8.

Kada osoba nacionalnu vozačku dozvolu izdanu u državi koja nije država članica EGP-a (u daljnjem tekstu: inozemna vozačka dozvola) zamjenjuje za vozačku dozvolu koju izdaje Republika Hrvatska, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. inozemna vozačka dozvola,

2. prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz inozemne vozačke dozvole ne može utvrditi za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci,

3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

4. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm,

5. dokaz o identitetu i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen.

Ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i potvrda nadležnog inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

Presliku inozemne vozačke dozvole čuva nadležno tijelo.

Članak 9.

Vozačka dozvola koja je izgubljena, ukradena ili slično, a koja je izdana u Republici Hrvatskoj i državi članici EGP-a, nadomjestit će se novom vozačkom dozvolom na temelju podataka kojima nadležno tijelo raspolaže ili na temelju dokaza nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu, ukoliko vlasnik vozačke dozvole ima uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Uz zahtjev za nadomještanje vozačke dozvole prilaže se:

1. dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola,

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm × 45 mm,

3. dokaz o identitetu i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 2. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen.

Članak 10.

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole kada joj istekne rok valjanosti (obnavljanje) prilaže se:

1. zdravstveno uvjerenje za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom osnovno zanimanje,

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm × 45 mm,

3. dokaz o identitetu, a ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja izdana u državi članici EGP-a i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci.

Ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti izdana s kraćim rokom važenja radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom ili drugim posebnim mjerama, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se zdravstveno uvjerenje neovisno o kategoriji vozila za koju se vozačka dozvola izdaje.

Uvjerenje iz stavka 1. točke 1. i stavka 2. ovoga članka ne smije biti starije od tri mjeseca.

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen.

Članak 11.

Vozač koji na temelju propisa kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu mora steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže i dokaz o stečenoj početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi.

Članak 12.

Fotografija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva te ne smije biti dotjerivana (retuširana) niti izrađena opremom za samofotografiranje. Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, visoke kvalitete tiska.

Osoba mora biti fotografirana sukladno ISO/IEC 19794-5, bez pokrivala za glavu (šešira, kape, marame).

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobe koje radi vjerskih ili medicinskih razloga nose pokrivalo za glavu, mogu priložiti fotografije na kojima nose pokrivalo za glavu ako pokrivalo ne prekriva obraze, bradu ili čelo.

Ako je podnositelju zahtjeva izdano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima uz uvjet da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, ili zaštitne naočale s antirefleksnim slojem ili pokrivalo za oko, uz zahtjev se prilaže fotografija na kojoj je ta osoba fotografirana s naočalama, ili zaštitnim naočalama s antirefleksnim slojem odnosno pokrivalom za oko.

Članak 13.

Zdravstvena ograničenja navedena u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, prilagodbe vozila, upravna ograničenja i nacionalna ograničenja upisuju se kod kategorije, odnosno kategorija na koje se odnose, pod brojem 12 na poleđini Obrasca 1, u kodiranom obliku sukladno Popisu ograničenja u kodiranom obliku.

Članak 14.

U obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podaci se ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Članak 15.

Nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a podnositelj zahtjeva ju je dužan vratiti nadležnom tijelu prilikom uručenja vozačke dozvole.

Potvrda je sastavni dio Obrasca 2 od kojeg se odvaja perforacijom.

Nakon izdavanja potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, prilozi iz članka 6. stavka 1. točke 1. i 2., članka 8. stavka 1. točke 3. i članka 10. stavka 1. točke 1. vraćaju se podnositelju zahtjeva.

Nadležno tijelo dostavlja podatke iz zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole pravnoj osobi ovlaštenoj za tehničku izradu vozačkih dozvola u elektroničkom obliku.

Članak 16.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola vodi evidenciju o izrađenim vozačkim dozvolama u elektroničkom obliku.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade vozačke dozvole,

2. naziv nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu vozačke dozvole,

3. broj vozačke dozvole,

4. ukupan broj izrađenih vozačkih dozvola za svako nadležno tijelo.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola, podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka, može koristiti samo radi unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate.

Članak 17.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola vodi evidenciju o pogrešno izrađenim vozačkim dozvolama u elektroničkom obliku.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži prezime i ime osobe za koju je izrađena vozačka dozvola, broj pogrešno izrađene vozačke dozvole, naziv nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu vozačke dozvole i datum izrade pogrešno izrađene vozačke dozvole.

Pogrešno izrađene vozačke dozvole uništava povjerenstvo koje imenuje direktor pravne osobe ovlaštene za tehničku izradu vozačkih dozvola, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove.

Uništenje pogrešno izrađenih vozačkih dozvola obavlja se dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 18.

Nakon tehničke izrade vozačke dozvole, pravna osoba nadležna za tehničku izradu vozačkih dozvola dužna je zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole dostavljene u elektronskom obliku čuvati jednu godinu od dana zaprimanja.

Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevi se brišu.

Članak 19.

Nadležno tijelo dužno je izdati vozačku dozvolu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku, odnosno najkasnije u roku 2 radna dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u žurnom postupku.

Vozačku dozvolu izdanu u žurnom postupku vozaču uručuje Policijska uprava zagrebačka.

Članak 20.

Nadležno tijelo vodi evidenciju o vozačima i izdanim vozačkim dozvolama u kartoteci i na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Kartoteka se sastoji od Obrazaca 2 i vodi se po abecednom redu.

Evidencija o vozačima i izdanim vozačkim dozvolama na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu koje je izdalo vozačku dozvolu, prezimenu i imenu vozača, MBG-u i OIB-u, datumu i mjestu rođenja, prebivalištu, broju izdane vozačke dozvole, datumu izdavanja, kategorijama za koje je izdana, datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju, roku važenja, ograničenju i statusu vozačke dozvole, podatke o početnoj kvalifikaciji i periodičkoj izobrazbi, te ispravama na temelju kojih je izdana.

Članak 21.

Vozač je dužan bez odgode prijaviti nestanak vozačke dozvole policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji na čijem području je vozačka dozvola nestala, odnosno nadležnom tijelu.

Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.

Članak 22.

Nadležno tijelo dužno je nevažeću vozačku dozvolu (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka sadržanih na obrascu vozačke dozvole, upis nove kategorije i dr.) umjesto koje je izdana nova vozačka dozvola, poništiti, te razlog poništenja evidentirati u evidenciji iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Vozačka dozvola se fizički poništava bušenjem i rezanjem elektroničkog nosača podataka i vraća vozaču.

Članak 23.

Ako se utvrdi da je vozačka dozvola izdana na temelju lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili u zahtjevu za izdavanje koji utječu na valjanost vozačke dozvole, da je u dozvoli ovjerena neodgovarajuća kategorija vozila ili na temelju vozačke dozvole izdane u drugoj državi koja je nevažeća, ograničena, privremeno oduzeta ili povučena, dozvola će se rješenjem poništiti i oduzeti.

Članak 24.

Mjeru poništenja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom svih kategorija izrečenu na temelju članka 286. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nadležno tijelo izvršava upisom u evidenciju iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika. Vozačka dozvola se fizički poništava bušenjem i rezanjem elektroničkog nosača podataka i vraća vozaču.

Članak 25.

Evidencija iz članka 16., 17. i 20. stavka 3. ovoga Pravilnika čuva se trajno.

Evidencija iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika čuva se do smrti vozača.

Zahtjevi za izdavanje vozačke dozvole – promjenu podataka podneseni nakon 1. 4. 1993. godine i ostala dokumentacija čuvaju se najmanje tri godine.

Članak 26.

Obrasci 1 i 2 te popis ograničenja u kodiranom obliku, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 27.

Obrazac vozačke dozvole (Obrazac 1) propisan Pravilnikom o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 155/2008. i 8/2009.) ostaje u uporabi kao obrazac vozačke dozvole za upravljanje vozilima H kategorije.

Vozačka dozvola izdana na obrascu iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio vozačke dozvole izdane na Obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 28.

Vozačke dozvole izdane do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. 1. 2033. godine.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj 155/2008. i 8/2009.).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 7. 2013. godine.

Broj: 511-01-152-75619/9-2011.
Zagreb, 5. travnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.


Obrazac 1

Vozačka dozvola - prednja strana

Poleđina Obrasca 1

Vozačka dozvola - zadnja strana

Obrazac 2

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole

Poleđina Obrasca 2

Ograničenja vozačke dozvole

Popis ograničenja u kodiranom obliku

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !