Provjera stručne osposobljenosti instruktora vožnje

Propuštanje i prednost prolaska - članak 57. - ima ih 6 i uvijek su u svakom testu - napisati od riječi do riječi

Evo ih: Članak 57.

(1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

(4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.

(5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.

(6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

Znak - naziv i značenje ?

Poledica

- znak "poledica" (A28) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neocekivane poledice.

Znak - naziv i značenje ?

Zavoj

- ploča za označavanje zavoja na cesti (K12) sa smjerom usmjeravanja na lijevo.

Nastavne metode

- metoda razgovora

- metoda usmenog izlaganja

- metoda pokazivanja

- metoda rada na tekstu

- metoda praktičnih radova

Nastavni oblici

- frontalni

- grupni

- rad u parovima

- individualni rad

- timski rad

Vještine poučavanja

- sposobnost postavljanja različitih vrsta pitanja

- sposobnost izazivanja određenih vrsta ponašanja

- sposobnost opažanja učenika u vezi sa učenjem

- sposobnost prilagođavanja uputa i objašnjenja polaznikovoj dobi i prethodnom znanju

- sposobnost promatranja trenutka kad polazniku oslabi pozornost ili interes i poduzimanje aktivnosti za povratak pozornosti

Brzine kretanja vozilom - uvijek su bar jedno ili dva pitanja vezanih za brzinu - najbolje ih je sve naučiti napamet

Evo ih:

Članak 54.

(1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:

1) 130 km na sat na autocestama,

2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,

3) 90 km na sat na ostalim cestama.

Članak 55.

(1) Iznimno od odredbi članka 54. ovoga Zakona, brzina kretanja pojedinih vozila na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti te na ostalim cestama dodatno se ograničava na:

1) 80 km/h za autobuse, za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica,

2) 80 km/h za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca,

3) 70 km/h za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje,

4) 50 km/h za sva motorna vozila i motorna vozila s priključnim vozilom u kojima se u tovarnom prostoru prevoze osobe te za autobuse s mjestima za stajanje,

5) 40 km/h za vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo i za traktore,

6) 20 km/h za turistički vlak.

(2) Iznimno od odredbe članka 54. ovoga Zakona, brzina kretanja pojedinih vozila na autocestama dodatno se ograničava na:

1) 100 km/h za autobuse, osim za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca,

2) 90 km/h za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica.

Znak pješaci Djeca na cesti Pješaci na cesti Djeca na cesti tri znaka su bila ponuđena

Kojim vozilima je ograničena brzina na 40 km/h na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti te na ostalim cestama ?

- 40 km/h za vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo i za traktore

Eko vožnja — bar 5

- mijenjati u viši stupanj što prije

- održavati stalnu brzinu kretanja

- predviđati kretanja prometnog toka

- kočiti motorom

- glatko usporavati

- redovito provjeravajte propisani tlak zraka u gumama

- racionalno koristite klima uređaj u vozilu

- uklonite nepotreban teret s krova automobila

- izbjegavajte rad motora u neutralnom hodu

- Izbjegavajte zagrijavanje motora prije polaska

- pravodobno planirajte svoje putovanje

Što se na autocesti ne smije ? - novo iz zakona — bar 3

- članak 142. stavak 3»(3) Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu.«.

Znak - naziv i značenje ?

Potvrda smjera

- znak "potvrda smjera" (D17) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja. Znak sadrži nazive mjesta, udaljenost u kilometrima do tih mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi.

Kada ne smijemo upotrebljavati duga svjetla ?

Članak 106.

(1) Za osvjetljavanje ceste vozač motornog vozila u pravilu, upotrebljava duga svjetla.

(2) Vozač motornog vozila dužan je umjesto dugih svjetala za osvjetljavanje ceste upotrebljavati kratka svjetla:

1) prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret, a pri mimoilaženju s drugim vozilom, kad vozač tog vozila prijeđe na kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, a uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m,

2) za vrijeme dok se kreće za drugim vozilom na takvoj udaljenosti i u takvu položaju da dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila ispred sebe,

3) dok vozilom prolazi pokraj pješaka, - novo u zakonu

4) kad se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret plovilu, odnosno vozilu koje se kreće po tračnicama,

5) kad naiđe na stoku te ostale domaće ili divlje životinje.

Što znači ova lampica ?

Zadnje svjetlo za maglu

- zadnje svjetlo za maglu

Žuto svjetlo na semaforu može biti upaljeno ..?

Raspored svjetala na semaforu

- sa crvenim svjetlom

- kao samostalno svijetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenog do pojave crvenog

- samostalno treptavo

Zaustavni put vozila je ?

- to je put koji vozilo prijeđe od trenutka uočavanja opasnosti ili prepreke na cesti do potpunog zaustavljanja vozila

-sastoji se od puta reagiranja i puta kočenja

O čemu ovisi put ragiranja ?

- brzini kretanja vozila

- umor

- problemi

- bolest

- droga

- alkohol

Uz koji znak se postavlja dopunska ploča sporedne ulice ?

Dopunska ploča - sporedna ulica

naravno, pitanje je bez gornjih znakova - ovo je odgovor.

Putokaz na portalu iznad jedne prometne trake Putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

Kad se na javnoj cesti izvan naselja, koja ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, kreću jedno za drugim motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg ili čija je duljina veća od 7 m, vozači su dužni između svakog od tih vozila držati razmak od najmanje 100 m. - crveno treba ispuniti.

Ako se na cesti izvan naselja kreću u nizu dva ili više vozila koja prevoze opasne tvari, međusobni razmak između tih vozila ne smije biti manji od 200 metara. - crveno treba ispuniti.

U kojem roku kandidat mora položiti ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i što ako ne položi ?

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta. Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u roku iz stavka 1. ovoga članka ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

U kojem roku kandidat mora položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti i što ako ne položi ?

Kandidat je obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na dodatno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati te ponovno polaganje ispita iz tog nastavnog predmeta.

Prigovor ?

Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču koji je provodio ispit odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopćenja ishoda ispita u pisanom obliku.

Žalba ?

Žalba se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru kandidata. Žalba se u pisanom obliku podnosi neposredno ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Dokumentaciju o osposobljavanju kandidata čini ?

1. ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača,

2. nalozi za osposobljavanje iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,

3. potvrda o završenom dijelu programa osposobljavanja,

4. knjižica kandidata za vozača,

5. zapisni list tahografa.

Kretanje unatrag ?

Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može to učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu.

Parkiranje - koliko metara ? ? - pogledajte i razliku između zaustavljanja i parkiranja i parkiranja

Članak 82.

(1) Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo:

1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika,

2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini,

3) na željezničkim ili tramvajskim prugama i u blizini tih pruga ako se time sprječava promet vozila koja se kreću po tračnicama,

4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika,

5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima te na udaljenosti manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvožnjaka i nadvožnjaka,

6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti,

7) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima,

8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,

9) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom,

10) na nogostupu i pješačkoj zoni,

11) ispred kolnoga ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima,

12) na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na mjestima iz točke 10. ovoga članka, zaustavljanje je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom.

novo iz zakona - (12) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 m, odnosno u krugu od 3 m od posebnim oznakama na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta«.

Članak 83.

(1) Osim u slučajevima iz članka 82. ovoga Zakona, vozač ne smije parkirati vozilo ni:

1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke i tramvajske pruge u istoj razini i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza,

2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog prijevoza putnika,

3) na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu.

Tko je mladi vozač ? - novo iz zakona

Mladi vozač je osoba u dobi od 16 do 24 godine.

Što znači položaj prometnog policajca ? - treba napisati tekst

Prometni policajac - stop vozilu

Horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan zaustaviti vozilo.

Što znači položaj prometnog policajca ? - treba napisati tekst

Prometni policajac - stop svi

Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmjerenim prema lijevo – znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija se vozila, u trenutku kad policajac podigne ruku, ne mogu na siguran način zaustaviti (kao žuto svjetlo na semaforu), a za pješake – znači zabranu prelaska ceste. Koristi se samo na raskrižju.

Što znači položaj prometnog policajca ? - treba napisati tekst

Prometni policajac - stop za sva vozila prema kojima je okrenut dlan

Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca.

Uz koji znak se postavlja dopunska ploča "mjesto na cesti gdje se nalazi oprema za smirivanje prometa (izbočine)" ?

Dopunska ploča - mjesto na cesti gdje se nalazi oprema za smirivanje prometa (izbočine)

Postavlja se uz znak A34 (djeca na cesti), B31 (ograničenje brzine) i C04 (djeca na cesti)

Uz koji znak se postavlja dopunska ploča "početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše ili poledice" ?

Dopunska ploča - početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše

Dopunska ploča - početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice

Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i B31 (ograničenje brzine)

Raspored svjetala na semaforu postavljenom vodoravno iznad kolnika s lijeva na desnu stranu , na zaokuživanje?

semafor - položeni

- crveno - žuto - zeleno

Nabrojati aktivne čimbenike na vozilu i čemu služe ?

- pneumatici

- kočnice

- upravljački mehanizam

- konstrukcija sjedala

- čimbenike koji omogućuju bolji prijem informacija iz vozila:

a) vidljivost iz vozila

b) brisače i perače stakla

c) svjetlosne i signalne uređaje

- čimbenike vezane uz fiziološke i psihološke karakteristike čovjeka:

a) klimatizacija i provjetravanje unutrašnjosti vozila

b) oscilacije i vibracije vozila

c) buka

- konstrukcija komandnih uređaja:

a) upravljač

b) spojka

c) papučica gasa

d) nožna kočnica

e) mjenjač brzina

f) specifične komande

g) ručna kočnica

Aktivni čimbenici – su ona tehnička rješenja kod vozila koja imaju zadaću da broj prometnih nezgoda svedu na najmanji mogući broj, tj. da smanje mogućnost nastanka prometne nezgode.

Nabrojati pasivne čimbenike na vozilu i čemu služe ?

- karoserija vozila

- vrata vozila

- vjetrobranska stakla i zrcala

- položaj motora

- položaj spremnika goriva, rezervnog kotača i akumulatora

- odbojnik

- sigurnosni pojasevi i nasloni za glavu

- sigurnosni zračni jastuk na kotaču upravljača

Pasivni čimbenici – uključuju ona tehnička rješenja koja imaju zadaću da pri prometnoj nezgodi ublaže njene posljedice.

Max dužina visina i širina motornog vozila osim teretnih ?

- maksimalna dužina - 12 m

- maksimalna širina - 2.55 m, hladnjača 2.60 m

- maksimalna visina - 4 m

U kojem peridu i od kada se računa , vozač mora poloziti vozački ispit i UV te što ako ne položi za B kategoriju, a što za ostale kategorije?

- 18 mjeseci od polozenog testa iz PPSP-a, ako ne polozi mora realizirati 12 sati iz UV-om za B kategoriju, a za ostale kategorije 3 sata iz UV-om.

Znak - naziv i značenje ?

zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede

- Znak "zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede" (B05) oznacuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i mopedima.

Lampica pregrijavanje motora , na zaokruživanje ?

Znak opasnosti bočni udari vjetra. Na zaokruživanje, kako se ponašati ?

Bočni vjetar

Tri znaka ponuđena , zaokruži koji znak daje prednost na suženom dijelu ceste ?

Prednost vozilima iz suprotnog smjera Znak obavijesti - Prednost vozilima iz suprotnog smjera

Znak - naziv i značenje ?

Sklizav kolnik

- znak "sklizak kolnik" (A20) označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u odredenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu.

Znak - naziv i značenje ?

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trake

- znak "putokaz na portalu iznad dvije prometne trake" (D16) na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima.

Za koja vozila je ograničenje 80 km/h na ostalim cestama ?

- za autobuse, za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica

- za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca

Koliko je ograničenje na brzoj cesti za vozila iznad 3.5 t najveće dopuštene mase? ( na zaokruživanje)

- 80km/h

Što je nosivost ? - novo iz zakona

- dopuštena masa kojom se vozilo smije opteretiti do najveće dopuštene mase određene podzakonskim propisima ili prema deklaraciji proizvođača vozila s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova

Znak - naziv i značenje ?

Prijelaz ceste preko željeznicke pruge bez branika ili polubranika

- znak "prijelaz ceste preko željeznicke pruge bez branika ili polubranika" (A46) oznacuje blizinu prijelaza ceste preko željeznicke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima.

Znak - naziv i značenje ?

Zimska oprema

- znak "zimska oprema" (B45) naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.

Što je masa vozila ? - novo iz zakona

- masa vozila u stanju spremnom za vožnju (masa praznog vozila) u skladu s homologacijskim zahtjevima

Tko je pješak ? - novo iz zakona

- osoba koja sudjeluje u prometu, a nije vozač niti putnik u vozilu ili na vozilu

Mimoilaženje na uzbrdici ? - tko se mora kretati unatrag, autobus ili kamion bez prikolice

- Na cesti, kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo, teretni automobil koji se susretne s autobusom, vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije – vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je, s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti, lakše i sigurnije da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib.

- odgovor - kamion

Za koja vozila je brzina ograničena na 50 km/h ?

- sva motorna vozila i motorna vozila s priključnim vozilom u kojima se u tovarnom prostoru prevoze osobe

- autobusi s mjestima za stajanje

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 1

- voziti prije crvenog automobila jer nam dolazi s lijeve strane

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 2

- propustiti oba automobila

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 3

- propustiti motocikl

- voziti prije autobusa

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 4

- propustiti motocikl jer se kreće po cesti s prednošću prolaska

- voziti prije autobusa jer zadržavamo smijer kretanja

S obzirom na položaj tijela i znak koji na raskrižju daje policijski službenik, kako će postupiti vozila kao na slici ?

Raskrižje - prometnik 1

- vozilo koje skreće u smijeru predručene ruke ima slobodan prolaz

- Vozilo hitne pomoći sa uključenim zvučnim znakovima ima slobodan prolaz

- Vozilo koje dolazi s bočne strane policijskog službenika i vozi ravno ima slobodan prolaz

- Vozilo koje dolazi u smijeru leđa policijskog službenika i skreće u desno ima slobodan prolaz

- Vozilo koje dolazi u smijeru leđa policijskog službenika i vozi ravno ima slobodan prolaz

Znak - naziv i značenje ?

Cesta sa jednosmjernim prometom

- znak "cesta s jednosmjernim prometom" (C07) obavješcuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi "jedan smjer" mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

- znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.

Znak - naziv i značenje ?

Raskrižje cesta iste važnosti

- znak "raskrižje cesta iste važnosti" (A02) označuje blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošcu prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja

Koji prometni znak upozorava na pješake na kolniku ?

Pješaci na kolniku

- znak br. 2

Koji prometni znak daje prednost vozilima iz suprotnog smjera ?

Prednost vozilima iz suprotnog smjera

- znak br. 2

Znak - naziv i značenje ?

Divljač na cesti - 600 m

- znak opasnosti sa dopunskom pločom

- divljač na cesti u duljini 600 metara od prometnog znaka

- smanji brzinu i voziti opreznije, očekivati istrčavanje divljači sa bočnih strana

- biti spreman na iznenadno kočenje

Uz koji se znak postavlja dopunska ploča ?

Dopunska ploča - dolazak na glavnu cestu

- nailazak na cestu s prednošću prolaska i

- obavezno zaustavljanje

Znak - naziv i značenje ?

Raskrižje kružnog oblika

- znak "raskrižje kružnog oblika" (D05) oznacuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno

- položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu

- položaj oznake broja ceste i vrste ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti

- položaj oznake broja ceste i vrste ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjest

- znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi - u ovom slučaju 300 m

Znak - objasniti

Ploča za označavanje zavoja na cesti - slika

- ploča za označavanje oštrog zavoja na cesti sa smjerom usmjeravanja na lijevo

- ploča K14 postavlja se u veoma oštrom i neocekivanom zavoju

- smanjiti brzinu, povećati oprez i pripremiti se za savladavanje zavoja

Objasniti postupak

Bočni vjetar - slika

- oprez puše bočni vjetar s desna na lijevo

- smanjiti brzinu i čvrsto držati upravljač

- primaknuti svoje vozilo uz desnu punu liniju

- po potrebi zaustaviti vozilo

Objasniti postupak

Vožnja iza kamiona

- održavati pravilan sigurnosni razmak

- nailazimo na nepregledan zavoj

- nailazimo na prijelaz ceste preko željezničke pruge

Što utječe na percepciju vozača ?

- psihofizičko stanje organizma

- karakteristika podražaja

Što je metodika ?

- Metodika je znanost o nastavnim metodama

- Poučavanje koje uključuje svrhovito i na cilj usmjereno ponašanje

Što znači ova lampica ?

Lampica kontrole rashladne tekučine

- Lampica kontrole rashladne tekučine

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 5

- obavezno zaustaviti vozilo

- propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smijera

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 6

- propustiti motocikl i voziti prije osobnog automobila

Raskrižje - kako ćete postupiti ?

Prednost na raskrižju 7

- propustiti crveni automobil

- propustiti sivi automobil

Raskrižje - objasnite ?

Prednost na raskrižju 8

- smanjiti brzinu i povečati oprez - semafor nije u funkciji

- propustiti motocikl koje se kreće po cesti sa prednosti prolaska i voziti prije autobusa koji dolazi iz suprotnog smijera i skreće lijevo

Znak - naziv i značenje ?

Znak opasnosti s dopunskom pločom - 600 m od znaka opasna uzbrdica

- znak opasnosti s dopunskom pločom

- opasna uzbrdica u duljini 600 metara od znaka

Znak - naziv i značenje ?

Zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede

- znak "zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede" (B05) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i mopedima

Znak - naziv i značenje ?

Zabrana prometa u oba smjera

- znak "zabrana prometa u oba smjera" (B03) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera

Smije li vozač na cesti s dvosmjernim prometom u situaciji kao na slici voziti unatrag ?

Vožnja unazad na dvosmjernoj cesti

- smije ako to čini na kratkom dijelu ceste

- smije ako ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike

Koji od ovih prometnih znakova označuje mjesto na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz ?

Obilježeni pješaki prijelaz - tri znaka

- znak br. 3

Kada moramo upaliti sve pokazivače smjera ?

- za vrijeme kretanja unatrag

- kada je brzina vozila manja od polovice najveće dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste

- kada vozač namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti

- kad je bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste iz članka 82. ZSPC

- kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu ili u takvim vremenskim prilikama da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti

- kad je vozilo zaustavljeno na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila

Što znači ova lampica ?

Lampica grijača motora

- predgrijavanje diesel motora

Kolika je dopuštena brzina kretanja na brzoj cesti za motorno vozilo koje vuče priključno vozilo bez kočnica ?

- 80 km/h

Zbog čega vas je vozač crvenog vozila dužan propustiti u situaciji kao na slici? Slika 7.poglavlje 109.

- zato što mu nailazim s desne strane

- zato što je dužan propustiti vozilo - pripazite na ovo, ovo dužan može zbuniti ali je točno

Kako se na semaforu može pojaviti zeleno svjetlo ?

- samostalno

- kao treptavo

Koji znak prikazuje pješake na cesti, zaokruži ?

Pješaci na cesti Obilježeni pješački prelaz Djaca na cesti

- znak br. 1

Znak - naziv i značenje ?

Biciklisti na cesti

- znak "biciklisti na cesti" (A39) oznacuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze

Koji znak prikazuje najmanju udaljenost između osobnih vozila u kretanju ?

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu Najmanja udaljenost između vozila Prometni znak najmanja udaljenost između vozila

- znak br. 2

Uz koje znakove se postavlja ova dopunska ploča ?

Dopunska ploča E40

- dopunska ploča E40 objašnjava da se na cesti izvode radovi u vezi s označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine)

Što je individualna nastava ?

- nastava koju organizira jedan učitelj sa jednim učenikom

Pročitajte: Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti.

Pročitajte: Kako se pripremati za provjeru stručne osposobljenosti putem testa znanja - od HAK-a.

Pročitajte: Pravilnik o prometnim znakovima.

Prijavite se: Prijava za provjeru stručne osposobljenosti.

Raspored ispita i pripremnih seminara: Okvirni plan stručnog usavršavanja, provjere stručne osposobljenosti i stručnih ispita u 2014. godini.


Molim instruktore da dolje u kometarima napišu ako znaju još koje pitanje koje bi moglo biti u testu..Drage volje ću ih staviti na stranicu.

Hvala Duški, Alenu, Mirku, Igoru i Mateju koji su pomogli da se ova stranica realizira.neka od pitanja iz Zagreba 17.05.2016: (sve na zaokruživanje, prolaz 50%)

prednost na uzdužnom nagibu

svjetla za osvjetljavanje ceste

minimalan broj i boja svjetala na vozilu, osim na mopedu i motociklu

prigovor

ometanje prometa

hibridni pogon

pretputokaz za izlaz s autoceste

evidencija u autoškoli

koliko metara u naselju i izvan za obavezno korištenje obilj.pješ.prijelaza

uzdužna linija (slika), na što dijeli kolnik

nastavne metode 

zaustavni put

brzina 80 km/h na brzoj cesti

Evo neka od pitanja sa provjere 10.02.2015. Zagreb.

Što je brza cesta?

Kada vozač mora uključiti sve pokazivače smjera?

Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik?

Koliki razmak su dužna držati vozila koja prevoze opasne tvari kada se kreću dva u nizu izvan naselja?

Za koja vozila se brzina kretanja na autocesti dodatno ograničava na 90km/h?

Ispod koje brzine u normalnim uvjetima se ne smije ograničiti brzina kretanja?

U kojem obliku i roku se podnosi žalba protiv odluke ovlaštenog ispitivača?

Koliko dugo se čuva dokumentacija i evidencija o osposobljavanju kandidata?

Koje su mentalne sposobnosti?

Što je individualna nastava?

O čemu ovisi duljina puta kočenja?

Koje su oznake za snagu motora i okretni moment?

Koliko priključnih vozila smijemo vući autocestom?

Koliki mora biti najmanji razmak od podvožnjaka,nadvožnjaka,mosta i tunela od parkiranog vozila?

Kada vozač vozilom ne smije početi pretjecati drugo vozilo?

Ispit 4.11.2014. u Zagrebu:

1) Za koja vozila je ograničenje 70 km / h?

2) O čemu ovisi vrijeme reagiranja?

3) O čemu ovisi razmak među vozilima?

4) O čemu ovisi izbor prometne trake?

5) Tko je mladi vozač?

6) Čime  je ograničeno vidno polje vozača?

7) Zaokruži uređaje za normalnu vidljivost iz vozila?

8) Koliko iznosi max duljina svj. snopa za maglu?

9) Kolika je max brzina kretanja autobusa na AC?

10) Koju dokumentaciju mora imati kandidat tijekom osposobljavanja?

11) Zaokruži svjetla za označavanje vozila...

12) Zbog čega je vožnja pod utjecajem alkohola opasna?

13)Didaktički trokut

14) didaktičke strategije

15) Što ne smijete činiti vozilom u t unelu

16) Definicija halo efekta

17) definicija pamćenja

18) def. mentalnih sposobnosti

19) Ograničenje brzine kretanja u naselju

20) Pojam vanjskih otpora gibanja vozila

21) Pojam volumena prometa

22) pojam tehničke brzine kretanja vozila

23) Obveze kada naiđete na prometnu nesreću

24) o čemu ovisi dužina zaustavnog puta

25) kada je žuto svjetlo u paljeno samostalno

26, 27) 2 pitanja prom znaka

28, 29,30,31,32)  raskrižja

Pitanja sa provjere 30.09.2014.g. u Osijeku

UKUPNA MASA VOZILA, DEFINICIJA
BRZINA 80 km/h za koja vozila?
KONTROLNA LAMPICA ZA STRAŽNJE MAGLENKE-SLIKA PREPOZNATI
KAKO SE ČITAJU PROMETNI ZNAKOVI?
DOPUNSKI ČIMBENICI?
KADA GOVORIMO O KVALITATIVNOM ZNANJU?
PRIGOVOR NA OCJENU ISPITA kada i kako?
KADA DAJEMO ZVUČNI SIGNAL UPOZORENJA?
UZDUŽNI NAGIB:TKO SE DUŽAN KRETATI UNATRAG?
KOJI ZNAK PRIPADA SKUPINI ZNAKOVA OBAVIJESTI:
ponuđeni:C14,C08,C09,B44?
ZNAK OPASNOSTI A01 I DOP.PLOČA ZA PROM.NESREĆU što
znači?
ZNAK B26 na koja se vozila odnosi?
KAKO SE OZNAČAVAJU VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI?
ŠTO JE PUT REAGIRANJA?
NA KOLIKO SE MOŽE NAJVIŠE OGRANIČITI BRZINA IZVAN
NASELJA?
SLIKA POLICAJAC?:smanjiti brzinu kretanja
SLIKA: KRETANJE UNATRAG? kako i što morate uključiti?
ZNAK C91 što znači? - otvaranje prom.traka
ŠTO SE SMATRA ZIMSKOM OPREMOM VOZILA?
KOLIKO MOŽE BITI NAJVEĆA DOPUŠTENA DULJINA MOT.VOZILA?
KOJI SU UREĐAJI ZA OZNAČAVANJE VOZILA?
ŠTO JE EVIDENCIJA KANDIDATA?
SLIKA PROMETNICE: KOLKIKO IMA KOLNIČKIH A KOLIKO PROMETNIH
TRAKA?
Raskrižja sva uglavnom iz Ispitnih pitanja i jedno iz
Brošure br.11(policajac, hitna..)

OSIJEK 30.09.2014.

Raskrizje na kojem vozilo policije ima znak stop!!! Dosta ljudi falilo.

Koliko prikljucni vozila moze se vuc...

195/65/14  broj 65 u cemu je oznacen (%) PAZITE!

U koliko se tocaka mogu sudarit vozila na raskrizju(sa ne sicam se kakvom-nije bilo meni pitanje)....u 32 tocke

Ugrozavanje,ometanje,prestrojavanje,prometna nesreca

mentalne sposobnosti

PITANJA SA NA ZAOKRUZIVANJE...AL VIRUJTE MI...SAMO JE TEZE. SVE JE DVOSMISLENO. BAS TRIBA PAZIT! Prolaznost 30-40%

Dragi kolege instruktori, ako ste bili na provjeri, napišite u komentarima pitanja koja se sjećate ! Pomognimo si !

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (1)

Sort By
Topic: Provjera stručne osposobljenosti instruktora vožnje
0/5 (0)
 
Gravatar
New
Ivanči
Gravatar
1
0
Apr 2021
First Poster
Ivanči (Zagreb, Hrvatska) says...

6.4.2021.

Što je nosivost?

Put kočenja?

Zimska oprema i kad je obavezna?

Gustoća prometa?

Nastavne metode?

Empatija?

Prepoznati znak zabrane prometa za sva vozila i znak neutvrđena bankina.

Prepoznati predputokaznu ploču.

Koja vozila spadaju pod A1 kategoriju?

Što na semaforu znači žuto zajedno s crvenim?

Slika otvaranje traka za vozila javnog prijevoza.

Dopunska ploča invalidi uz koje znakove može biti?

Svjetla za osvjetljavanje?

Policajac,položaj ruke koji odgovara crvrnom svjetlu.

Vožnja unazad u dvosmjernoj ulici.

Parkiranje,upisati min.razmak od neisprekidane uzdužne crte na kolniku.

Vozila preko 3.5 t i 7 m razmak?

Za koga je ograničenje 100 km/h na autocesti?

Na koliko se max.može ograničiti brzina u naselju iznad 50km/h?

 
Page 1 of 1
 
 
 

Izbornik