Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4070

Na temelju članka 212. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI STRUČNIH VODITELJA AUTOŠKOLA, PREDAVAČA, INSTRUKTORA VOŽNJE, OVLAŠTENIH ISPITIVAČA I OVLAŠTENIH NADZORNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, oblici i način stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača u autoškoli, instruktora vožnje (u daljnjem tekstu: djelatnici autoškola) te ovlaštenih ispitivača nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom (u daljnjem tekstu: ispitivači) i ovlaštenih nadzornika nad radom autoškola (u daljnjem tekstu: nadzornici).

Program stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti (u daljnjem tekstu: Program) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 2.

Oblici stručnog usavršavanja su:

1. individualni,

2. stručni aktivi,

3. stručna savjetovanja i seminari koje provodi ovlaštena stručna organizacija,

4. znanstveno-stručni seminari organizirani u zemlji i inozemstvu te održano predavanje na tim seminarima,

5. ostali oblici stručnog usavršavanja.

Ostali oblici stručnog usavršavanja djelatnika autoškola su:

– pripremljeno i uspješno održano predavanje na seminaru iz stavka 1. točke 3. ovoga članka,

– prisustvovanje nastavi iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kod drugog predavača u istoj ili drugoj autoškoli i

– prisustvovanje nastavi iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kod drugog instruktora vožnje u istoj ili drugoj autoškoli.

Ostali oblici stručnog usavršavanja ispitivača su:

– kondicijsko upravljanje vozilom određene kategorije,

– prisustvovanje teorijskom ili praktičnom dijelu vozačkog ispita koji provodi drugi ispitivač,

– provedba vozačkih ispita u drugim ispitnim centrima,

– sudjelovanje u radu stručne radionice organizirane u svrhu pripreme za provjeru stručne osposobljenosti.

Ostali oblici stručnog usavršavanja nadzornika su:

– prisustvovanje obavljanju stručnog nadzora od strane drugog nadzornika,

– kondicijsko upravljanje vozilom određene kategorije.

Članak 3.

Individualno usavršavanje provodi se praćenjem propisa i aktualne stručne i znanstvene literature.

Stručne aktive u autoškoli organizira i provodi stručni voditelj autoškole prema potrebi, a najmanje jednom dvomjesečno, o čemu autoškola vodi evidenciju. Sudjelovanje u radu stručnih aktiva autoškole evidentira stručni voditelj u knjižicu stručne osposobljenosti.

Stručne aktive ovlaštenih ispitivača organizira i provodi ovlaštena stručna organizacija prema potrebi, a najmanje jednom dvomjesečno. O sudjelovanju u radu stručnih aktiva vodi se zapisnik, s popisom prisutnih ovlaštenih ispitivača.

Stručna savjetovanja i seminare ovlaštena stručna organizacija organizira i provodi najmanje dva puta u jednoj kalendarskoj godini. Sudjelovanje na stručnim savjetovanjima i seminarima kao i uspješno održano predavanje na stručnom savjetovanju ili seminaru evidentira ovlaštena stručna organizacija i upisuje u knjižicu stručne osposobljenosti na kraju ciklusa stručnog usavršavanja.

Kondicijsko upravljanje vozilom određene kategorije organizira ovlaštena stručna organizacija. Ispitivač ili nadzornik mora upravljati vozilom najmanje tri nastavna sata u jednoj kalendarskoj godini za svaku kategoriju vozila za koju posjeduje dopuštenje (licenciju). O obavljenoj kondicijskoj vožnji vodi se evidencija.

Članak 4.

Ukoliko je osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika sudjelovala ili je održala predavanje na znanstveno-stručnom seminaru u zemlji ili inozemstvu, dužna je pribaviti odgovarajući pisani dokaz o tome.

Ovlaštena osoba autoškole evidentirat će predavaču ili instruktoru vožnje u knjižicu stručne osposobljenosti prisustvovanje na nastavi iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom.

Ovlaštena stručna organizacija dužna je ovlaštenom ispitivaču omogućiti prisustvovanje vozačkim ispitima koje provode drugi ispitivači najmanje jedan radni dan u kalendarskoj godini u drugom ispitnom centru.

Prisustvovanje vozačkim ispitima iz stavka 3. ovoga članka ovlaštenom ispitivaču evidentira se u knjižicu stručne osposobljenosti.

Članak 5.

Ovlaštena stručna organizacija svakoj osobi iz članka 1. ovoga Pravilnika izdaje knjižicu stručne osposobljenosti.

Izgled i sadržaj knjižice stručne osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka propisuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.

Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su čuvati knjižicu stručne osposobljenosti, imati je tijekom obavljanja poslova i predočiti je ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev.

Članak 6.

Sukladno odredbi članka 212. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, djelatnici autoškole i nadzornici, pisane dokaze o sudjelovanju na različitim oblicima stručnog usavršavanja sakupljaju tijekom razdoblja od četiri godine od dana kada su pristupili i položili posljednju provjeru stručne osposobljenosti, a ispitivači tijekom razdoblja od dvije godine.

Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika, na temelju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika, dobrovoljno odabiru odgovarajuće oblike stručnog usavršavanja prema Programu stručnog usavršavanja.

Pisani dokazi iz stavka 1. ovoga članka donose sljedeći broj bodova:

Broj

Oblici stručnog usavršavanja/pisani dokaz o sudjelovanju

Broj
bodova

Realizacija

1.

Sudjelovanje na savjetovanju ili seminaru organiziranom za stručno usavršavanje u struci

4

do dva puta godišnje

2.

Pripremljeno i održano predavanje na savjetovanju ili seminaru stručnog usavršavanja

50

prema
dogovoru

3.

Prisustvovanje znanstveno-stručnom seminaru u RH

4

prema
mogućnostima

4.

Prisustvovanje znanstveno-stručnom seminaru u inozemstvu

6

prema
mogućnostima

5.

Pripremljeno i održano predavanje na znanstveno-stručnom savjetovanju ili seminaru

50

prema
mogućnostima

6.

Prisustvovanje jednom satu nastave drugog predavača ili instruktora vožnje

2

do tri puta godišnje

7.

Sudjelovanje u radu stručnog aktiva

2

do šest puta godišnje

8.

Kondicijska vožnja za pojedinu kategoriju vozila (tri sata godišnje)

5

jednom
godišnje

9.

Prisustvovanje vozačkim ispitima koje provodi drugi ispitivač

4

jednom
godišnje

10.

Prisustvovanje obavljanju stručnog nadzora kojeg provodi drugi nadzornik

4

jednom
godišnje

11.

Sudjelovanje na pripremnom seminaru za provjeru stručne osposobljenosti

10

jednom
godišnje

Članak 7.

Provjeri stručne osposobljenosti podliježu sve osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika koje na različitim oblicima stručnog usavršavanja nisu sakupile minimalno 110 bodova.

Osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika koja je na različitim oblicima stručnog usavršavanja sakupila najmanje 110 bodova, ne podliježe provjeri stručne osposobljenosti i mora Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Pravilnika dostaviti pisane dokaze i knjižicu stručne osposobljenosti radi evidentiranja ocjene provjere stručne osposobljenosti, najkasnije 30 dana prije proteka roka za provjeru stručne osposobljenosti.

Članak 8.

Provjeru stručne osposobljenosti provodi Povjerenstvo koje čine predsjednik i najmanje dva člana.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike te tajnika imenuje odgovorna osoba ovlaštene stručne organizacije na rok od dvije godine.

Za člana Povjerenstva može biti imenovana osoba koja ima najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog, odgojno-obrazovnog ili pravnog smjera te je stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu ili na poslovima stručnog nadzora ili na poslovima organiziranja i provedbe vozačkih ispita.

Članak 9.

Vrijeme i mjesto održavanja stručnih savjetovanja, seminara i provjere stručne osposobljenosti određuje ovlaštena stručna organizacija godišnjim planom stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, koji se objavljuje na web-stranicama ovlaštene stručne organizacije.

O terminu i mjestu polaganja provjere stručne osposobljenosti, Povjerenstvo obavještava prijavitelja pisanim putem, poštom ili faksom ili elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana prije zakazanog dana održavanja provjere stručne osposobljenosti.

Članak 10.

Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika koje nisu sakupile propisani broj bodova tijekom stručnog usavršavanja u razdoblju od četiri, odnosno od dvije godine, od dana posljednje provjere stručne osposobljenosti, mogu pristupiti provjeri stručne osposobljenosti tako da preostale bodove sakupe pristupajući nekima od sljedećih oblika provjere po svome izboru i to:

Red. broj

Oblici provjere stručne osposobljenosti

Broj
bodova

1.

Uspješno održan ogledni nastavni sat iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ili nastavnog predmeta Upravljanje vozilom (djelatnici autoškola)

50

2.

Ogledna provedba vozačkog ispita iz Upravljanja vozilom (ispitivači)

50

3.

Ogledna provedba stručnog nadzora

50

4.

Provjera mogućnosti izvrsnog upravljanja vozilom određene kategorije (ispitivači)

30

5.

Položen test znanja (djelatnici autoškola, ispitivači, nadzornici)

110

Članak 11.

Na provjeru stručne osposobljenosti osobe iz članka 10. ovoga Pravilnika moraju se osobno prijaviti Povjerenstvu najkasnije 6 mjeseci prije proteka propisanog roka od dana posljednje provjere stručne osposobljenosti.

Osobe iz članka 10. ovoga Pravilnika koje ponavljaju ispit provjere stručne osposobljenosti mogu prijaviti ponovni ispit najranije 15 dana od provedenog ispita.

Prijava se podnosi na posebnom obrascu, čiji izgled i sadržaj utvrđuje ovlaštena stručna organizacija.

Ovlaštena stručna organizacija može prije provjere stručne osposobljenosti osoba iz članka 10. ovoga Pravilnika organizirati pripremne seminare. Prisustvovanje pripremnim seminarima nije obvezno.

Članak 12.

Osobe iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika koje su na različitim oblicima stručnog usavršavanja sakupile potrebnih 110 bodova, Povjerenstvo će ocijeniti ocjenom »položio«, a ocjena se upisuje u knjižicu stručne osposobljenosti.

Osobe iz članka 10. ovoga Pravilnika Povjerenstvo će ocijeniti ocjenom »položio« ili »nije položio«, a ocjena se upisuje u knjižicu stručne osposobljenosti.

Članak 13.

Osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika ima pravo prigovora na ocjenu koju je donijelo Povjerenstvo o njegovom uspjehu na provjeri stručne osposobljenosti. Prigovor se podnosi predsjedniku Povjerenstva pisanim putem, u roku dva sata nakon priopćene ocjene.

Predsjednik Povjerenstva je dužan donijeti odluku o prigovoru na ocjenu, u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora i o tome sačiniti zapisnik koji se dostavlja podnositelju prigovora, a jedan primjerak odlaže se u arhivu ovlaštene stručne organizacije.

Članak 14.

Protiv odluke predsjednika Povjerenstva o prigovoru na ocjenu, osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika ima pravo žalbe.

Žalba se u roku od osam dana od dana primitka odluke predsjednika Povjerenstva u pisanom obliku podnosi ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Odluka o žalbi koju donosi posebno Povjerenstvo za rješavanje žalbi ovlaštene stručne organizacije je konačna.

Članak 15.

Troškove stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti za djelatnike autoškole podmiruje autoškola u kojoj su zaposleni.

Ovlaštena stručna organizacija podmiruje vlastite troškove organizacije i provedbe stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti.

Osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika koja ne položi iz prvog pokušaja provjeru stručne osposobljenosti samostalno snosi troškove provjere sukladno visini naknade koju utvrdi ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.

Članak 16.

Ovlaštena stručna organizacija o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi evidencije i u elektroničkom obliku koje se trajno čuvaju.

Izgled i sadržaj evidencija iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ovlaštena stručna organizacija.

Članak 17.

Dokumentaciju o provjeri stručne osposobljenosti čini:

1. prijava za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti,

2. riješeni test znanja,

3. zapisnik o provedbi provjere.

Izgled i sadržaj obrazaca dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.

Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija čuva najmanje pet godina.

Članak 18.

Način organiziranja i provedbe stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika, ovlaštena stručna organizacija će dodatno propisati svojim općim aktom.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača u autoškolama i instruktora vožnje (»Narodne novine«, broj: 187/04.) i Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti ovlaštenih ispitivača (»Narodne novine« broj: 187/04).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-76880/08.

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM
stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti stručnih voditelja, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika

SADRŽAJI POJEDINIH PODRUČJA

1. PROPISI KOJI UREĐUJU DJELATNOST OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA

Sadržaji

• signalizacija u cestovnom prometu, znakovi u prometu, prometni znakovi,

• prometna pravila,

• čimbenici koji utječu na usvajanje sigurnosnih pravila i navika,

• utjecaj psihofizičkog stanja vozača na sigurnost cestovnog prometa,

• defenzivna vožnja,

• represivne mjere u cestovnom prometu i ponašanje vozača,

• dužnosti u slučaju prometne nesreće,

• specifičnosti u prijevozu teretnim i priključnim vozilima,

• prijevoz putnika u motornim vozilima,

• prijevoz školske djece,

• ekonomična vožnja i zaštita okoliša,

• vožnja u posebnim uvjetima,

• uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače,

• uvjeti i način provedbe vozačkih ispita,

• propisi vezani uz stručni nadzor nad radom autoškola,

• propisi vezani uz stručno usavršavanje i provjeru stručne osposobljenosti zaposlenih u autoškolama,

• propisi vezani uz realizaciju programa vozačkog ispita i programa osposobljavanja kandidata za vozače,

• propisi o tehničkim uvjetima vozila na cesti u prometu.

2. PSIHOLOGIJA POUČAVANJA

Sadržaji

• psihologija poučavanja kao disciplina,

• metode i postupci u psihologiji poučavanja, percepcija prometne situacije, opažanje, razgovor – intervju, vođenje dnevnika o kandidatu, testiranje,

• učenje, oblici i metode učenja, čimbenici uspješnog učenja, pamćenje i zaboravljanje,

• proces stjecanja vještina vožnje,

• ličnost kandidata za vozača i sposobnosti za snalaženje u složenim prometnim situacijama,

• utjecaj motivacije na stjecanje znanja,

• utjecaj emocija na ponašanje u prometu,

• stavovi, navike i sudjelovanje u cestovnom prometu,

• uspostava kvalitetnog komuniciranja s kandidatom za vozača,

• vještina kontroliranja emocija kandidata za vozača tijekom vožnje

• pristup kandidatu za vozača tijekom osposobljavanja i tijekom ispita (prepoznavanje i razumijevanje njegovih reakcija te njihova valorizacija).

3. DIDAKTIKA

Sadržaji

• didaktika kao disciplina,

• metodologija didaktike,

• nastavni proces, nastavnik i polaznik kao subjekti u nastavnom procesu,

• priroda komunikacije polaznik – nastavnik, kibernetički model nastave,

• uloga nastavnika u oblikovanju nastave,

• organizacija nastave, nastavne metode, posebni oblici organizacije nastave u autoškolama, teorijska i praktična nastava za kandidate za vozače, nastavno okružje, priprema za izvođenje nastavnog sata,

• upoznavanje, praćenje, provjera znanja i ocjenjivanje polaznika u nastavi, individualne karakteristike polaznika, subjektivni i objektivni postupci u provjeravanju znanja polaznika, praćenja i vrednovanja znanja polaznika,

• obrazovna tehnologija u nastavi, audiovizualna tehnika (AV), kibernetska tehnika, primjena programirane nastave, kompjutorizirane elektronske učionice i autosimulatori, multimedijski sustav u nastavi i učenju, kombinacija primjene AV i kibernetske tehnike u novim metodama nastave.

4. PROMETNA TEHNIKA

Sadržaji

• prometna tehnika kao disciplina,

• čimbenici sigurnosti prometa, osnovni i dopunski,

• mehanika kretanja vozila: težište i stabilnost vozila, otpori pri kretanju vozila, brzine vozila, stabilnost vozila u vodoravnim i okomitim zakrivljenjima ceste (upravljivost vozila, gubljenje staze vozila i prevrtanje vozila), kočenje i zaustavljanje vozila, razmak vozila u koloni, mimoilaženje, obilaženje, pretjecanje,

• propusna moć ceste i raskrižja,

• načela vođenja tokova prometa u zoni raskrižja,

• vođenje tokova prometa na raskrižjima u više razina,

• upravljanje prometom prometnim svjetlima,

• pješački promet,

• parkiranje vozila.

5. POZNAVANJE CESTOVNIH VOZILA

Sadržaji

• vozilo u funkciji sigurnosti cestovnog prometa,

• uređaji od posebnog značaja za sigurnost cestovnog prometa, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje,

• suvremeni uređaji na vozilu, ABS – sustav protiv blokiranja kotača, ESP – Program elektroničke stabilizacije, ASR – regulacija pogonskog proklizavanja, GPS – sustav globalnog pozicioniranja, EBS – Elektronski regulirani sustav za kočenje, GRA – uređaj za reguliranje brzine,

• sustav za automatsko registriranje podataka kako je to precizirano propisom EEC – tahograf,

• uređaj za normalnu vidljivost, svjetlosno-signalni uređaji, priključni uređaji,

• goriva i maziva te njihova uloga u eksploataciji vozila,

• kotači i gume,

• ostali uređaji i dijelovi vozila od posebnog značaja za sigurnost prometa: zaštita vozača i putnika u vozilu (sigurnosni pojasevi, zračni jastuci, sjedala, nasloni i drugo)

• oprema vozila.

6. METODIKA POUČAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Sadržaji

• što je metodika (odnos didaktika – metodika),

• poučavanje kao proces, obilježja i vrste nastavnog procesa,

• obrazovanje i odgajanje za sigurno sudjelovanje u prometu,

• planiranje i programiranje nastavnog procesa, organizacija nastave, nastavna načela, nastavni oblici,

• dinamika nastavnog procesa, vođenje nastave, komunikacija u nastavi, problemska nastava,

• motivacija kandidata za vozača, motiviranje ocjenjivanjem,

• ocjenjivanje i praćenje napredovanja kandidata,

• pripremanje nastavnog sata, dimenzioniranje nastavnih jedinica, artikulacija nastavnog sata te izvođenje nastavnog sata,

• odabir prikladnih metoda za izlaganje nastavnog sadržaja,

• metode za obradu konkretnih nastavnih jedinica prema Programu osposobljavanja kandidata za vozača.

7. METODIKA NASTAVE UPRAVLJANJA VOZILOM

Sadržaji

• priprema za nastavni sat, dimenzioniranje nastavnih jedinica upravljanja vozilom, oblikovanje pripreme za nastavni sat vožnje, elementi za pripremu,

• artikulacija nastavnog sata,

• motiviranje kandidata za vozača,

• izbor mjesta za izvođenje nastavnog sata,

• uvježbavanja posebnih radnji vozilom

• sigurnosni aspekti u izvođenju pojedine radnje vozilom,

• izvođenje nastavnog sata vožnje, teorijska podloga za izvođenje pojedine nastavne jedinice, primjena načela postupnosti,

• izbor odgovarajuće metode, oblika i načela za realizaciju nastavnog sata;

• analiza pogrešaka tijekom nastavnog sata,

• ocjena nastavnog sata i praćenje napredovanja kandidata,

• dokumentacija i popunjavanje dokumentacije o praćenju i vrednovanju napredovanja kandidata,

• opažanje prometne situacije, uočavanje njenih elemenata bitnih za donošenje odluka u vožnji i uvježbavanje pravilnih reakcija na tipične prometne situacije (percepcija opasnih situacija),

• defenzivna vožnja,

• upravljanje vozilom u različitim prometnim uvjetima,

• primjena GDE matrica

• korištenje studije slučaja (case-study)

• samostalna vožnja

• odabir nastavne metode u ovisnosti o tehničko-metodičkim karakteristikama prometnog vježbališta, prometno-tehničkim uvjetima na javnoj cesti i vrsti motornih vozila,

• metode uvježbavanja konkretnih prometnih situacija, rješavanja prometnih situacija u nepovoljnim vremenskim uvjetima, predviđanja opasnosti i prepoznavanja rizičnih situacija u vožnji,

• eko-vožnja.

DODATNI PROGRAM
stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti ispitivača i nadzornika

Sadržaji

1. Dokimologija na vozačkom ispitu

• dokimologija kao disciplina,

• predmet ocjenjivanja, pogreške kod ocjenjivanja, vrste ocjena,

• čimbenici koji utječu na procjenu i ocjenu znanja i vještina vožnje,

• upoznavanje, praćenje, provjera znanja i ocjenjivanje kandidata za vozača,

• individualne karakteristike kandidata za vozača, subjektivni i objektivni postupci u provjeravanju znanja i vještina kandidata za vozača (utjecaj treme, straha, stresa kandidata za vozača na njegovo ponašanje tijekom ispita),

• testovi znanja i testovi sposobnosti, ostale metode u procesu upoznavanja, praćenja i vrednovanja znanja i vještina kandidata za vozača,

• provedba vozačkog ispita (procjena znanja i vještina vožnje kandidata za vozača te donošenje ocjene).

2. Dodatni sadržaji Metodike nastave Upravljanja vozilom

• primjena GDE matrica,

• izvrsno upravljanje motornim vozilom,

• sigurna vožnja,

• izvođenje radnji vozilom na prometnom vježbalištu prema propisanim elementima,

• samostalna vožnja,

• percepcija opasnih situacija,

• studija slučajeva,

• eko-vožnja.

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !