Provjera stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola

1. KOJU EVIDENCIJU I DOKUMENTACIJU PROVJERAVA I NADZIRE VODITELJ A.Š.
Stručni voditelj kontrolira evidenciju:
- evidenciju o osposobljenim kandidatima – matičnu knjigu
- evidenciju o nastavi – dnevnik rada s imenikom
Stručni voditelj kontrolira dokumentaciju:

  • nalog za osposobljavanje kandidata za vozača iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,
  • potvrdu o završeno dijelu programa osposobljavanja,
  • knjižicu kandidata za vozača i
  • zapisni list tahografa

2. KOJE SU ODLIKE INSTRUKTORA KOD OSPOSOBLJAVANJA
- Nastava se izvodi individualno, a prvih pet sati po jedan nastavni sat.
- S jednim kandidatom se ne smije izvoditi nastava dulje od dva nastavna sata dnevno osim provedbe nastave na autocesti ili cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja
- Za vrijeme nastave u vozilu se mogu nalaziti kandidati za vozače, instruktor vožnje, stručni voditelj, osoba ovlaštena za nadzor, kandidat za instruktora kada obavlja stručnu praksu, roditelj ili skrbnik kandidata u dogovoru sa stručnim voditeljem
- za vrijeme nastave u automobilu uz instruktora i kandidata  mogu biti najviše tri kandidata.

3. ŠTO JE NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ NASTAVNOG PREDMETA U.V.
To je dokument kojim je prikazan raspored nastavnih cjelina, redosljed njihova poučavanja, broj nastavnih sati.
U nastavnom planu trebaju biti navedene materijalne, funkcionalne i odgojne zadaće, nastavne metode i oblici, sredstva i pomagala za realizaciju nastave, mjesto izvedbe te artikulacija nastavnog sata: uvodni dio (5min), glavi dio (35min) i završni dio (5min)

4.NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
- računalo s monitorom ili više njih ili LCD projektor
- računalni program za realizaciju nastave PPSP
- Panoe s prikazom prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama
-Komplet propisane opreme vozila u skladu s odredbama pravilnika o tehničkim uvjetima vozila na cesti u prometu
- Tahograf sa zapisnim listovima
- Uređaj za komunikaciju s kandidatima A1, A2, A i M kat
- Grafoskop ili projektor ili TV s videom
- Grafoprozirnice, videofilmove ili filmove koji svojim sadržajem obuhvačaju plan i program iz PPSP
- Potreban broj čunjeva

5. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI VOZILO B KATEGORIJE
- udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a za vozila s automatskim prijenosom najmanje radnu kočnicu
- uređaje na udvojenim komandama koje pri uporabi daju zvučni signal
- Uz propisane uređaje i opremu vozila moraju imati dodatno unutarne i dva dodatna vanjska zrcala koja instruktoru omogućavaju nadzor nad vozilom
- Aparat za gašenje
- ploču za označavanje vozila autoškole
- oznake autoškole koja moraju biti istaknuta na odgovarajućim mjestima
Vozilo mora biti podvrgnuto ispitivanju o čemu se mora pribaviti potvrda o obavljenom ispitivanju

28. KOJE SU OBAVEZE I DUŽNOSTI KANDIDATA I AUTOŠKOLE KOD PREKIDA OSPOSOBLJAVANJA
- Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu programa i druge originalne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja
- škola je dužna o činjenici prekida osposobljavanja unjeti podatak u evidenciju o osposobljavanju
- nova škola izdaje novu knjižicu
- kandidat je obavezan tijekom osposobljavanja imati sve knjižice kandidata za vozača kod sebe

6. OBJASNI ZAUSTAVNI PUT
Zaustavni put je put što ga vozilo prijeđe od trenutka mogučnosti uočavanja opasnosti ili prepreke na cesti do potpunog zaustavljanja. Sastoji se od puta reagiranja i puta kočenja

7. KAKO VODITELJ NADZIRE OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA PRIJE IZLASKA NA ISPIT
Stručni voditelj zajedno s instruktorom vožnje u vozilu simulira uvjete polaganja ispita te tako provjerava razinu osposobljenosti kandidata za vozača tijekom osposobljavanja i prije prijave vozačkog ispita

8. ŠTO SU EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA I KOLIKO SE ČUVA
Autoškola o osposobljavanju kandidata vodi sljedeću evidenciju
- matičnu knjigu (evidencija o osposobljenim kandidatima)
- dnevnik rada s imenikom (evidencija o nastavi)
Matična knjiga se čuva trajno a ostala evidencija 3 godine od završetka osposobljavanja
Evidencija se vodi ručno i na računalu a ispunjava se prema danom naputku
Dokumentacija se čuva 3 godine od dana završetka osposobljavanja osim knjižice kandidata koja se čuva najmanje 5 godina
Dokumentacija je
- ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača
- nalog za osposobljavanje
- knjižica kandidata
- zapisni list tahografa

9. SASTAVNICE VJEŠTINE POUČAVANJA
- sposobnost postavljanja različitih vrsta pitanja
- sposobnost izazivanja određenih vrsta ponašanja 
- sposobnost opažanja potreba polaznika u svezi s učenjem
- sposobnost prilagođavanja uputa I objašnjanja polaznikovoj dobi i prethodnom znanju
- sposobnost prepoznavanja trenutka kada polazniku oslabi pozornost i poduzimanje aktivnosti za povratak pozornosti

10 ŠTO JE FAZA POVEZIVANJA
To je faza u kojoj nastaje povezivanje verbalnog znanja s motornim znanjem

11. NASTAVNE METODE
- Metoda razgovora
- Metoda usmenog izlaganja
- Metoda rada na terenu
- Metoda demonstracije
- Metoda praktičnih radova

KOJE NASTAVNE OBLIKE ĆEMO PRIMJENITI U IZVOĐENJU NASTAVE PPSP I UV
- Frontalni rad
- Grupni rad
- Rad u parovima
- Individualni rad
- Timski rad

ŠTO JE METODIKA
- Metodika je znanost o nastavnim metodama
- Poučavanje koje uključuje svrhovito i na cilj usmjereno ponašanje

27. ŠTO JE PROBLEMSKA NASTAVA
Najviši oblik nastave,  jedna od najefikasnijih strategija učenja. Sastoji se u definiranju problema I aktivnom sudjelovanju u iznalaženju odgovora. Cilj je osposobiti učenike za snalaženje u problemskim situacijama. Odnosno osposobiti ih za rješavanje novih i sve zahtjevnijih problema za pojedina područja

12. NASTAVNI OBLICI – PRETJECANJE I OBILAŽENJE
Može se obavljati individualno ili u tandemu (sa dva vozila)
Sa kandidatom treba uvježbati
- pravilnost postupka pretjecanja – obilaženja
- provjera prometnih uvijeta
- uporaba pokazivača smijera
- prilagodba brzine vožnje
- odustajanje pretjecanja - obilaženja
- postupak kada se prtejeće - obilazi drugo vozilo
- postupak kada nas pretječe drugo vozilo

13. KADA MORAMO UPALITI SVE POKAZIVAČE SMIJERA
- zavrijeme kretanja unatrag
- kada je brzina vozila manja od polovice najveće dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste
- kada vozač namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti, osim u slučaju neposredne opsanosti
- pri vuči neispravnog vozila
- zadnje vozilo u zaustavljenoj koloni

14. ŠTO JE INTERNET
- Internet je globalna računalna mreža,
- Spoj velikih i malih mreža diljem svijeta,
- Najmočnije sredstvo komunikacije

51. ČIMBENICI NASTAVE
Nastavnik – onaj koji poučava
Učenik – onaj koji uči
Nastavni sadržaj – gradivo koje se ući
Nastavna tehnologija – služi nastavniku za plansku i organiziranu realizaciju nastavnog procesa, a pomaže uspješnije shvačanje, razumjevanje i pamčenje nastavnog gradiva

15. UVJETI ZA PRISTUPANJE OSPOSOBLJAVANJU
- Najranije šest mjeseci prije nego navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole
- Ako ima valjano uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom te kategorije
- Ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

16. ŠTO JE ABS
- Sustav protiv blokiranja kotača
- Sustav koji pomaže pri kočenju i sprječava blokiranje kotača kod intenzivnog kočenja. Osim što se time skraćuje put kočenja, ostvaruje se puno bolje upravljanje automobila.

17. ŠTO JE ASR
- regulator pogonskog proklizavanja
- Sustav koji reducira snagu motora i omogućuje na skliskim, blatnim, rastresitim površinama pokretanje i ubrzavanje, ali bez proklizavanja kotača.

18. ŠTO JE ESP
- program elektroničke stabilizacije
- Uređaj koji djelovanjem na kočnice i na sustav upravljanja motorom, smanjuje utjecaj centrifugalne sile. Tako se osigurava stabilnost vozila i gibanje na najbolji mogući način u smjeru koji želi vozač. Kod prebrzog ulaska u zavoj i proklizavanja npr. prednjeg dijela vozila (a vozač ne otpušta papučicu gasa) ESP uređaj će pomoću integriranog sustava regulacije pogonskog proklizavanja ASR-a smanjiti snagu motora, a ako ni to nije dovoljno ESP će kočiti zadnji kotač u unutarnjoj putanji zavoja kako bi vozilo slijedilo zavoj.

19. ŠTO JE  GPS
- sustav globalnog pozicioniranja
- Uređaj koji značajno pridonosi udobnosti vožnje, a omogućuje posve precizno (s točnošću od nekoliko metara) određivanje položaja na cestovnoj mreži. Signali sa satelita primaju se GPS antenama u vozilima uz podatke na digitalnim zemljovidima cestovne mreže te uz navigacijske uređaje mogu izračunati točnu poziciju vozila i kontinuirano pratiti zadani planirani put vožnje. Na ekranu u automobilu moguće je pratiti put kretanja i pronaći bilo koju željenu adresu.

20. O ČEMU OVISI VJEŠTINA REAGIRANJA
- percepciji
- vještini

21. NASTAVNE METODE KOD PARKIRANJA
- pokazivanje
- vježbanje
- razgovor

23. ŠTO SADRŽI UGOVOR O OSPOSOBLJAVANJU
- Obavezu autoškole oa se kandidat za vozača osposobi u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, odnosno manje ili više ovisno o programu kojeg je kandidat upisao
- Obavezu škole da pravodobno informira kandidata o njegovim obavezama i pravima
- Obavezu kandidata za sudjelovanje na nastavi
- definiranu cijenu pojedinog nastavnog sata za pojedini predmet i minimalan broj sati
- administrativnu naknadu za ispis
- trajanje osposobljavanja
- način podmirivanja naknade za osposobljavanje
- način razvrgnuća ugovora
- aneks ugovora o dopunskoj nastavi s cijenom
- obavezu kandidata o obavjesti o prekidu osposobljavanja ili nedolaska na nastavu
- ugovor za maloljetnike potpisuje zakonski zastupnik

24. ŠTO JE TEMPERAMENT
Temperament je tipičan način emocionalnog reagiranja na zbivanja u okolini

25. O ČEMU OVISI VJEŠTINA REAGIRANJA
- percepciji
- reakciji
- vještini

30. ŠTO JE SAMOPOUZDANJE
- crta ličnosti koja pokazuje kako se pojedinac odnosi prema svojim sposobnostima

31. KOJI ČIMBENICI UTJEČU NA VRIJEME REAGIRANJA KANDIDATA ZA VOZAČA TIJEKOM UPRAVLJANJA VOZILOM
- razina vozačkih vještina i navika
- kvaliteta vizualne percepcije

32. OPIŠITE FAZU RAZUMJEVANJA U PROCESU STJECANJA VJEŠTINA TIJEKOM OSPOSOBLJAVANJA
- faza u kojoj polaznik verbalno opisuje točan redosljed neke radnje

33. NABROJITE OSNOVNE SASTAVNICE SOCIJALNE VJEŠTINE
– to je skup socijalnog ponašanja koji čovjeka čini socijalno kompetentnim tj sposobnim proizvesti željeni efekt na druge ljude

  • upornost, sigurnost, samosvjesnost
  • odobravanje i potkrepljivanje
  • empatija
  • suradno ponašanje
  • pokazivanje brige za druge
  • prilagođavanje ponašanja

34.   ŠTO OMOGUĆUJE MENTALNE SPOSOBNOSTI
Mentalne sposobnosti su
- mišljenje
- pamčenje
- inteligencija
Omogučuju nam:
- snalaženje u novim problemskim situacijama
- omogućuju zadržavanje i preradu informacija

35. ŠTO JE NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
- gestikulacija i mimika
- pokazivanje
- demonstracija

36. ŠTO ZNAČI INDIVIDUALNA NASTAVA
- rad instruktora vožnje s jednim kandidatom u procesu osposobljavanja

38. KOJA NASTAVNA NAČELA BI MOGLI PRIMJENITI PIJEKOM IZVOĐENJA NASTAVE
- svjesna aktivnost, postupnost, zornost, primjerenost, sustavnost, aktualnost

39. KOJA SU VAŽNA DIDAKTIČKA NAČELA O SUSTAVNOSTI I POSTUPNOSTI U STJECANJU VJEŠTINA
- od bližeg ka daljem
- od jednostavnog ka složenom
- od lakšeg ka težem
- od poznatog ka nepoznatom

40. PREDNOSTI AUTOMATSKOG MJENJAČA
Zbog nedostatka papučice spojke, automatski mjnjač omogućuje značajno lagodniju i opušteniju vožnju, a u nekim slučajevima čak i nižu potrošnju goriva.
41. KOJE PODATKE KOD UPISA OSIGURAVA EUROTAHOGRAF
- vrijeme vožnje
- brzinu kretanja vozila
- broj prijeđenih kilometara

42. O ČEMU OVISI SIGURNOSNI RAZMAK
Sigurnosni razmak podrazumjeva onu dužinu koja osigurava zaustavljanje vozila bez naljetanja na vozilo ispred. Ovisi o brzini krtanja kolone vozila vremena reagiranja vozača i vremena reagiranja sustava za kočenje. Sigurnosni razmak u metrima iznosi otprilike polovinu brzine kretanja vozila u km/h

43. PASIVNI ČIMBENICI SIGURNOSTI
- školjka (karoserija)
- vrata
- sigurnosni pojasevi
- nasloni za glavu
- vjetrobransko staklo
- položaj motora, spremnika goriva, akumulatora,
- odbojnik
- zračni jastuci

44. AKTIVNI ČIMBENICI SIGURNOSTI
- To su kočnice,
- sustav za upravljanje,
- gume,
- svjetlosni i signalni uređaji,
- sjedala,
- uređaji za klimatizaciju,
- uređaji za povećanje vidnog polja,
- elementi za smanjivanje buke i vibracija

45. BRZINE KRETANJA VOZILA NA CESTAMA
NA AUTOCESTAMA 130 km/h
Iznimno na autocestama
- 120 km/h za nove vozače
- 100 km/h za autobuse, osim za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca,
- 90 km/h za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica.
NA CESTAMA NAMIJENJENA ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA 110 km/h
- 100km/h za nove vozače
NA OSTALIM CESTAMA
izvan naselja 90 km/h, za nove vozače 80 km/h
u naselju 50 km/h ako nije drugačije određeno prometnim znakom
Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 40 km na sat

46. OGRANIČENJA BRZINA ZA POJEDINA VOZILA
- 80 km/h za autobuse, za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica, za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca,
- 70 km/h za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje,
- 50 km/h za sva motorna vozila i motorna vozila s priključnim vozilom u kojima se u tovarnom prostoru prevoze osobe te za autobuse s mjestima za stajanje,
- 40 km/h za vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo i za traktore,
- 30 km/h za bicikle i mopede kada se kreću biciklističkom stazom ili trakom
- 20 km/h za turistički vlak
- 10 km/h u javnoj garaži
- 5 km/h u zonama smirenog prometa

48. CJELOŽIVOTNO UČENJE
Cjeloživotno učenje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od predškole do razdoblja nakon umirovljenja. Promicanje razvoja znanja i sposobnosti koje će omogućiti prilagodbu  i aktivno sudjelovanje u svim sferama društvenog i gospodarskog života te na taj način utjecanje na vlastitu budućnost.

49. MLADI VOZAČ
Vozači starosti 16 do 24 godine
Ljudi koji svojim nepromišljenim postupcima u prometu dovode u opasnost život i zdravlje sebe i ostale sudionike u prometu
Osobe koje vrlo često podcjenjuju opasnost i precjenjuju vlastite vozačke sposobnosti

50. PROMETNA NESREĆA
Događaj na cesti izazvan kršenjem prometnih propisa u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozljeđena ili poginula, odnosno umrla u roku od 30 dana

52 PODJELA PROMETNIH ZNAKOVA
Znakovi opasnosti
Znakovi izričitih naredbi
Znakovi obavjesti
Prometna svijetla i svjetlosne oznake
Oznake na kolniku
Znakovi koje daje ovlaštena osoba
Dopunske ploče
Promjenjivi prometni znakovi

53. ČIMBENICI SIGURNOSTI
Osnovni čimbenici su čovjek, vozilo i cesta i oni direktno utječu na sigurnost prometa
Dopunski čimbenici su klimatski uvjeti, propisi koji uređuju cestovni promet, organizacija prometa i nadzor nad prometom

NABROJITE NAČELA EKO VOŽNJE
- Pravodobno planirajte svoje putovanje
- Izbjegavajte zagrijavanje motora prije polaska
- Izbjegavajte rad motora u neutralnom hodu
- Čim prije mijenjajte u višu brzinu
- Vozite pri niskom broju okretaja motora
- Ubrzavajte i usporavajte nježno i kočite pravovremeno
- Izbjegavajte nagla kočenja
- Što je moguće češće kočite motorom
- Koristite dodatne uređaje i opremu u automobilu (pokazivač broja okretaja, putno računalo, tempomat, ekonometar, ograničivač brzine...)
- Racionalno koristite klima uređaj u vozilu
- Uklonite nepotreban teret s krova automobila
- Tijekom vožnje predviđajte odvijanje prometa
- Redovito provjeravajte propisani tlak zraka u gumama

54. NAČELA EKO VOŽNJE?
- predviđati ponašanje drugih sudionika
- ne ubrzavati naglo i izbjegavati često i naglo kočenje
- pravodobno promjeniti gume za odrđeno doba godine i održavati propisani tlak
- ne voziti nepotreban teret u prtljažniku
- s krova skinuti nepotrebne nosače za prtljagu
- pri duljem čekanju isključiti motor
- voziti na optimalnom broju okretaja motora
- prilagoditi snagu motora uvjetima vožnje

55. KOJA SE VOZILA NE SMIJU KRETATI LIJEVOM PROMETNOM TRAKOM?
Teretni automobili čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona
Vozila koja na ravnoj cesti ne mogu postići brzinu veću od 40 km/h
Mopedi, traktori, radni strojevi i motokultivatori

57. ŠTO SAČINJAVA PISANU PRIPRAVU NASTAVNOG SATA
Naziv nastavne cjeline
Cilj nastavnog sata
Sadržajni plan
Tip nastavnog sata
Zadaće za realizaciju
Mjesto nastave
Nastavni oblici
Nastavne metode
Didaktička načela
Nastavna sredstva i pomagala
Artikulaciju nastavnog sata

58. TKO JE PJEŠAK
Pješak je osoba koja sudjeluje u prometu, a nije niti putnik u vozilu ili na vozilu

59. NASTAVNI PROGRAM
Nastavni program je prikaz opsega, dubine I redosljeda nastavnih sadržaja, odnosno konkretni sadržaji pojedinog nastavnog predmeta ili konkretizacija nastavnog plana

60. DIGITALNI TAHOGRAF
Digitalni tahograf je nadzorni uređaj koji osigurava upis vremena vožnje članova posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koje ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti vozila.
Kartice koje se koriste su
kartica vozača
kartica prijevoznika
kartica nadzornog tijela
kartica radionice

61. STRUČNI VODITELJ
- Može biti osoba koja je završila najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od 3 godine prometnog smijera (cestovnog)
- tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu
- mora imati položen ispit za stručnog voditelja
- valjanu dozvolu instruktora vožnje onih kategorija vozila za koje se osposobljava kandidate u autoškoli

62. PREDAVAČ
- osoba koja je završila najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od 3 godine prometnog smijera (cestovnog)
- posjedovanje najmanje 3 godine vozačke dozvole B kategorije
- valjanu dozvolu instruktora vožnje
- položen stručni ispit za predavača PPSP-a

63. PRIGOVOR
Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču odmah nakon ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopčenja ishoda ispita. Podnosi se u pisanom obliku

64. ŽALBA
Žalba se podnosi u roku 8 dana od dana donošenja odluke o prigovoru. Podnosi se u pisanom obliku

65. NOSIVOST
 je dopuštena masa tereta do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvođača vozila, s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova

66. MASA VOZILA 
je masa praznog vozila s punim spremnikom goriva te obveznim priborom i opremom za vozilo

67. UKUPNA MASA 
je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu osoba koje se nalaze na vozilu te masu priključnog vozila s teretom, ako je ono pridodano vučnom vozilu

68. NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA 
je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću,

69. U KOJIM SITUACIJAMA VOZAČ MORA VOZITI SA KRATKIM SVJETLIMA
- pri mimoilaženju  s drugim vozilom kako se ne bi zasljepljivalo vozača iz suprotnog smijera ali uvjekna udaljenosti manjoj od 200 m
- za vrijeme dok se kreće za drugim vozilom na udaljenosti i u takvom položaju da se ne zasljepljuje vozača vozila ispred
- dok se vozilom prolazi pored pješaka
- kada se cesta prostire neposredno pored plovnih puteva, željezničke ili tramvajske pruge a nailazi jedno od tih vozila
- kada se naiđe na domaće ili divlje životinje

ŠTO JE METODIKA
- Metodika je znanost o nastavnim metodama
- Poučavanje koje uključuje svrhovito i na cilj usmjereno ponašanje

ŠTO VAZAČ NE SMIJE RADITI NA AUTOCESTI
- zaustavljati niti parkirati vozilo
- polukružno okretati i voziti unatrag
-pretjecati po zaustavnom traku
-vozilom prelaziti iz trake u traku (slalomska vožnja)
-kretati se na način da se ne održava potreban razmak
-požurivati vozila ispred davanjem zvučnih i svjetlosnih znakova

NAVEDITE ROK U KOJEM KANDIDAT ZA VOZAČA MORA POLOŽITI ISPIT IZ PPSP I KOJI JE POSTUPAK AKO GA NE POLOŽI
- ispit iz nastavnog predmeta PPSP kandidat je dužan položiti u roku od godinu dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta
- kandidat koji u tom vremenu ne položi ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja, upučuje se na ponovno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta

U KOJEM JE ROKU KANDIDAT DUŽAN POLOŽITI UV I ŠTO AKO ISTEKNE ROK
Kandidat je obavezan položiti ispit iz UV u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od kada je položio ispit iz PPSP.
Ako ispit nije položen u tom roku kandidat za vozača se upučuje na dodatno osposobljavanje u trajanju od najmanje 12 sati nakon kojiih može pristupiti polaganju ispita UV.

GDJE SE VOZILOM NE SMIJE ZAUSTAVLJATI
- na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prilazu biciklističke staze preko kolnika
- na prijelazu ceste preko željezničke i tramvajske pruge u isoj razini
- na udaljenosti od 5m od poprečnog kolnika
- u tunelima, na mostovima, na nadvožnjacima te istima bliže od 15m
- na udaljenostima manjim od 3m do pune uzdužne linije i 4m do suprotnog ruba kolnika itd.

ŠTO ZNAČI ZNAK

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trake- znak obavjesti za vođenje prometa
- putokaz na portalu iznad dvije prometne trake na autocesti

ŠTO ZNAČI ZNAK

Raskrižje kružnog oblika- raskrižje kružnog oblika
- označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno. Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu. Položaj oznake broja ceste i vrste ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti. 
- raskrižje je udaljeno 300 m

U KOJOJ SITUACIJI ĆE ISPITIVAĆ PREKINUTI ISPIT IZ UV
- ako se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno
- ako tijekom ispita dođe do prometne nesreće
- ako je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti
- ako nastupe razlozi više sile
- ako instruktor postupi suprotno odredbama pravilnika

DIDAKTIČKI ČETVEROKUT
- učenik
- nastavnik
- nastavni sadržaj
- nastavna tehnologija

DIDAKTIČKI PETEROKUT
- nastavnik
- učenik
- gradivo
- tehnika
- prostor

Pročitajte Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti.

Pročitajte Kako se pripremati za provjeru stručne osposobljenosti putem testa znanja - od HAK-a.

Pročitajte Pravilnik o prometnim znakovima.


Molim instruktore da dolje u kometarima napišu ako znaju još koje pitanje koje bi moglo biti u testu..Drage volje ću ih staviti na stranicu.

Hvala Igoru koji je pomogao da se ova stranica realizira.

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !