Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

1575

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. lipnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/135
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 24. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08. i 48/10.) članku 2. stavku 1. točka 31. mijenja se i glasi:

»31) »pčelarsko vozilo« je motorno ili priključno vozilo namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica) te se na njemu ne smije prevoziti nikakav drugi teret, a koje je, po posebnom propisu koji donosi ministar nadležan za poljoprivredu, u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa i ministrom nadležnim za unutarnje poslove, razvrstano u kategoriju pčelarskih vozila,«.

U točki 41. riječ: »(moped)« briše se.

U točki 42. riječ: »(motocikl)« briše se.

Točka 50. mijenja se i glasi:

»50) »specijalno vozilo« je motorno ili priključno vozilo namijenjeno za obavljanje radnji koje zahtijevaju specijalnu konstrukciju i/ili opremu,«.

Točka 59. mijenja se i glasi:

»59) »nosivost« je dopuštena masa kojom se vozilo smije opteretiti do najveće dopuštene mase određene podzakonskim propisima ili prema deklaraciji proizvođača vozila s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova,«.

Točka 60. mijenja se i glasi:

»60) »masa vozila« je masa vozila u stanju spremnom za vožnju (masa praznog vozila) u skladu s homologacijskim zahtjevima,«.

Točka 68. mijenja se i glasi:

»68) »pješak« je osoba koja sudjeluje u prometu, a nije vozač niti putnik u vozilu ili na vozilu,«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Ministarstvo dostavlja podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima vozila na temelju ugovora o leasingu jedinicama lokalne samouprave, odnosno pravnim osobama koje odrede jedinice lokalne samouprave, radi obavljanja poslova iz članka 5. stavka 4. i 11. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 14.

Članak 3.

U članku 32. stavku 4. i 5. iza riječi: »policijskog službenika« dodaju se riječi: »ili druge ovlaštene osobe«.

Članak 4.

U članku 42. stavku 2. iza riječi: »vatrogasna vozila« stavlja se zarez i dodaju riječi: »vozila civilne zaštite«.

Članak 5.

U članku 49. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila kreće kolničkom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru.«.

Članak 6.

U članku 57. stavku 7., članku 67. stavku 5., članku 70. stavku 3., članku 72. stavku 2. i članku 74. stavku 2. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.000,00 kuna«.

Članak 7.

U članku 78. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ili druga osoba ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 81. stavku 3. riječ: »vozač« zamjenjuje se riječju: »osoba«.

Članak 9.

U članku 82. stavku 1. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 m, odnosno u krugu od 3 m od posebnim oznakama na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta«.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 13.

U stavku 3. riječi: »točke 12. ovoga članka« zamjenjuje se riječima: »točke 13. ovoga članka.«.

U stavku 4. riječi: »točke 1. do 11. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »točke 1. do 12. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 84. stavku 1. točki 8. iza riječi: »dvorište,« dodaju se riječi: »ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima, odnosno u krugu od 3 m od posebnim oznakama na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta,«.

Članak 11.

U članku 106. stavku 2. točki 3. riječi: »kolone ili povorke« brišu se.

Članak 12.

U članku 113. stavku 2. riječi: »izvan naselja« brišu se.

Članak 13.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»(1) Vozač motocikla ili mopeda te vozač lakog četverocikla bez zaštitne kabine i četverocikla bez zaštitne kabine, kao i osobe koje se prevoze na tim vozilima, moraju, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi nositi propisanu, homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi i vozači bicikla mlađi od 16 godina.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motocikla, mopeda, lakog četverocikla bez zaštitne kabine i četverocikla bez zaštitne kabine, kao i osoba koja se prevozi tim vozilima, ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 127. stavku 1. riječi: »a noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti mora biti osvijetljen ili označen s reflektirajućom materijom« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak koji postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 142. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu.«.

Članak 16.

U članku 149. stavku 1. iza riječi: »hitne pomoći,« dodaju se riječi: »vozila sanitetskog prijevoza,«, a iza riječi: »vatrogasne službe,« dodaju se riječi: »civilne zaštite,«.

Članak 17.

U članku 151. stavku 1. iza riječi: »carinskih službenika,« dodaju se riječi: »službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa,«.

Članak 18.

U članku 161. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vozač bicikla, mopeda i motocikla ne smije prevoziti osobu koja u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.«.

Članak 19.

U članku 164. stavku 4. iza riječi: »vozač« dodaju se riječi: »ako prevozi osobu suprotno odredbama stavka 1. ovoga članka ili«.

Članak 20.

U članku 181. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Policijski službenik koji obavlja očevid prometne nesreće u kojoj je nastala materijalna šteta, podvrgnut će sudionike prometne nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata, radi provjere ima li u organizmu alkohola, droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima. Ako se tim ispitivanjem utvrdi da sudionik ima u organizmu droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, policijski službenik odvest će ga u zdravstvenu ustanovu na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize.«.

U stavku 2., 3. i 6. riječi: »opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje« zamjenjuju se riječima: »droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima«.

U stavku 5. riječi: »opojne droge ni lijekove koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje« zamjenjuju se riječima: »droge ni lijekove koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima«.

U stavku 8. riječi: »umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima« brišu se, a riječi:. »opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje« zamjenjuju se riječima: »droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima«.

Članak 21.

U članku 193. stavku 2. iza riječi: »s priključnim vozilom.« dodaje se rečenica koja glasi: »Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.«.

Članak 22.

Članak 199. mijenja se i glasi:

(1) Vozač vozila kategorije C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i H, instruktor vožnje, mladi vozač, kao i vozač vozila B kategorije kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje (taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.), u vrijeme kada obavlja te poslove, ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima alkohola.

(2) Vozač vozila kategorije A1, A2, A, B, B+E, F, G i AM ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(3) Smatrat će se da je vozač počeo upravljati vozilom ako je pokrenuo vozilo s mjesta.

(4) Prisutnost alkohola u krvi utvrđuje se analizom krvi i urina ili analizom krvi, mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka, liječničkim pregledom i drugim metodama i aparatima.

(5) Smatrat će se da vozač u organizmu ima droga ili lijekova ako se njihova prisutnost utvrdi odgovarajućim sredstvima ili uređajima, liječničkim pregledom ili analizom krvi i urina ili analizom krvi.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje iz stavka 1. ovoga članka ako u krvi ima alkohola do 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 do 1,00 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 1,00 do 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u krvi ima alkohola iznad 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla i zaprežnog vozila ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima.«.

Članak 23.

Članak 205. briše se.

Članak 24.

U članku 213. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne obavlja poslove u skladu s propisima, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove zaključkom će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik, ne otkloni nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli zabraniti rad, a instruktoru vožnje, predavaču ili ovlaštenom ispitivaču oduzeti dozvolu (licenciju.).«.

Članak 25.

U članku 216. stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– navršenih 21 godinu za upravljanje vozilima D1, D1+E, D, D+E i H kategorije,«.

Članak 26.

U članku 217. u uvodnoj rečenici riječi: »A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, H i M« zamjenjuju se riječima: »A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H i AM«.

U podstavku 4. iza riječi: »ne prelazi 750 kg« dodaju se riječi: »ili u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa prelazi 750 kg, uz uvjet da najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od mase vučnog vozila, a najveća dopuštena masa kombinacije tih vozila nije veća od 3.500 kg«.

Iza podstavka 9. dodaju se novi podstavci 10. i 11. koji glase:

»– D1 spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija maksimalna duljina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s prikolicom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg,

– D1+E, spadaju kombinacije vozila kada vučno vozilo kategorije D1 i njegova prikolica ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila,«.

Dosadašnji podstavci 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju podstavci 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

Članak 27.

U članku 219. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pravo na upravljanje vozilom D1, D1+E, D ili D+E kategorije može steći vozač koji ima vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine.«.

Članak 28.

Članak 220. mijenja se i glasi:

»(1) Vozači motornih vozila kategorije B, C1, C, D1 ili D imaju pravo upravljati motornim vozilima tih kategorija i kada su im pridodane lake prikolice.

(2) Vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ili D1 ima pravo upravljati i motornim vozilima kategorije B, C1 i C, vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo upravljati i motornim vozilom kategorije B i C1.

(3) Vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje skupom vozila kategorije D1+E ili D+E ima pravo upravljati i skupom vozila C+E, C1+E i B+E kategorije, vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje skupom vozila C+E ima pravo upravljati i skupom vozila C1+E i B+E kategorije, a vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje skupom vozila C1+E kategorije ima pravo upravljati i skupom vozila B+E kategorije.

(4) Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D1, D i H ima pravo upravljati i vozilima F, G i AM kategorije.

(5) Vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilom A2 kategorije ima pravo upravljati vozilima A1 kategorije, a vozač kojem je izdana vozačka dozvola A kategorije ima pravo upravljati vozilima A1 i A2 kategorije.

(6) Vozač kojem je izdana vozačka dozvola AM kategorije ima pravo upravljati lakim četverociklom, a vozač kojem je izdana vozačka dozvola B kategorije ima pravo upravljati četverociklom.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, osoba koja je stekla pravo upravljanja vozilima A1, A2 ili A kategorije prije stupanja na snagu ovoga Zakona, ima pravo upravljati četverociklom.«.

Članak 29.

U članku 221. stavku 1. iza riječi: »na autocesti« zarez i riječi: »a mopedom 40 km na sat« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije upravljati niti početi upravljati motornim vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga.«.

U stavku 3. riječi: »osobnim vozilom čija snaga motora prelazi 75 kW« zamjenjuju se riječima: »osobnim automobilom čija snaga motora prelazi 80 kW.«.

Članak 30.

U članku 222. stavak 3. mijenja se i glasi:

« (3) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina. Po isteku roka od pet godina, vozač iz ovoga stavka prilikom produljenja vozačke dozvole dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 31.

U članku 225. stavku 2. iza riječi: »motornim vozilima« dodaju se riječi: »D1 ili«.

Članak 32.

U članku 226. stavku 2. riječi: »točke 1., 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »točke 1. i 2.«.

Članak 33.

U članku 228. stavku 2. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 34.

U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi:

« (2) Vlasnik, odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno ne smije dati vozilo na upravljanje osobi koja nema pravo upravljati vozilom, odnosno osobi koja nema pravo upravljati kategorijom vozila u koju spada to vozilo ili osobi koja u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola.«.

U stavku 3. iza riječi: »službenika« dodaju se riječi: »ili službene osobe jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 35.

U članku 231. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputit će se vozač i instruktor vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u krvi viši od 1,50 g/kg ili je utvrđeno da u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, kao i vozač i instruktor vožnje koji se odbiju podvrći ispitivanju imaju li u organizmu alkohola, droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju.«

U članku 231. stavku 6. iza riječi: »prebivališta« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno privremenog ili stalnog boravišta«.

Članak 36.

U članku 233. stavku 1. iza riječi: »prebivališta« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno privremenog ili stalnog boravišta«.

U stavku 3. iza riječi: »prebivalište« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno privremeno ili stalno boravište«.

Članak 37.

U članku 240. stavku 3. iza riječi: »dozvola izdaje se« dodaje se riječ: »najduže«.

Članak 38.

U članku 243. stavku 1. točki 9. riječi: »najveća dopuštena« brišu se.

Članak 39.

Članak 251. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 250. stavka 1. ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove odjavit će vozilo bez prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine.«.

Članak 40.

U članku 252. stavku 1. iza riječi: »prebivalištu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno privremenom ili stalnom boravištu«.

U stavku 4. iza riječi: »prebivalištu,« dodaju se riječi: »odnosno privremenom ili stalnom boravištu«.

U stavku 6. iza riječi: »registrirana,« dodaju se riječi: »odnosno do mjesta obavljanja tehničkog pregleda«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Prenosive pločice izdaju se na ime pravne ili fizičke osobe obrtnika koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo. Izdavanje prenosivih pločica odobrava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a izdaje ih policijska uprava, odnosno policijska postaja prema sjedištu pravne ili fizičke osobe obrtnika.«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Ako policijska uprava, odnosno policijska postaja utvrdi da se pokusne pločice izdaju protivno propisima i rješenju kojim je odobreno izdavanje pokusnih pločica, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će izdavatelju pokusnih pločica, oduzeti odobrenje za izdavanje pokusnih pločica, odnosno odbiti zahtjev za odobrenje za izdavanje pokusnih pločica. Rok za podnošenje novog zahtjeva određuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.«.

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Ako policijska uprava, odnosno policijska postaja utvrdi da se prenosive pločice koriste protivno propisima i rješenju kojim je odobreno izdavanje prenosivih pločica, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku iz stavka 9. ovoga članka oduzeti prenosive pločice, odnosno odbiti zahtjev za odobrenje prenosivih pločica. Ponovni zahtjev za odobrenje iz stavka 9. ovoga članka može se podnijeti nakon isteka dvije godine od dana izvršnosti rješenja.«.

Članak 41.

U članku 256. stavku 1. iza riječi: »i registracije vozila« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koje su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila.«.

Članak 42.

U članku 257. stavku 1. iza riječi: »taksi prijevoz« stavlja se zarez i dodaju riječi: »vozilima hitne medicinske pomoći«.

Članak 43.

U članku 270. stavku 8. iza riječi: »pravna osoba« dodaju se riječi: »ili fizička osoba obrtnik«.

Članak 44.

U članku 282. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Policijski službenik, obavljajući poslove iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, može vozača i drugog sudionika u prometu na cesti podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja (alkometar i dr.) radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, a potom, po potrebi, i odvesti u zdravstvenu ustanovu na vađenje krvi i uzimanje urina ili na liječnički pregled.«.

U stavku 2., 3. i 7. riječi: »opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje« zamjenjuju se riječima: droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima«.

U stavku 6. riječi: »opojnih droga, lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje« zamjenjuju se riječima: »droga, lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima«.

U stavku 8. iza riječi: »počinjenju prekršaja« dodaje se zarez, a riječi: »pod utjecajem opojnih sredstava« zamjenjuju se riječima: »a u organizmu je utvrđena prisutnost droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili je utvrđena prisutnost nedozvoljene količine alkohola u krvi«.

Članak 45.

U članku 285. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) koji upravlja ili pokuša upravljati vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga, a odbija se podvrgnuti ispitivanju«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6) koji upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, koji upravlja vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili koji upravlja vozilom u vrijeme kad mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili kad mu je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom,«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

U stavku 2. riječi: »na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje« zamjenjuju se riječima: »koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima«.

Članak 46.

U članku 286. stavku 8. riječi: »od pet godina« zamjenjuju se riječima: »od dvije godine«.

Članak 47.

U članku 287. stavku 3. iza riječi: »iz članka 32. stavka 4.,« dodaju se riječi: »članka 49. stavka 5.,«.

Članak 48.

U članku 297. stavku 1. iza riječi: »vozačkim dozvolama.« dodaje se rečenica koja glasi: »Zaštitna mjera počinje teći od dana dostave obavijesti vozaču o početku primjene mjere.«.

Članak 49.

U članku 306. stavku 1. riječi: »iz članka 208. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 208. stavka 4.«.

Članak 50.

U cijelom tekstu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08. i 48/10.) riječi: »M kategorija vozila« zamjenjuju se riječima: »AM kategorija vozila« u odgovarajućem padežu.

Članak 51.

U cijelom tekstu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08. i 48/10.) riječi: »uređaj kojim se daju prometni znakovi trobojnim prometnim svjetlima crvene, žute i zelene boje« zamjenjuju se riječju: »semafor« u odgovarajućem padežu.

Članak 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-08/10-01/03
Zagreb, 17. lipnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

Došlo je do brojnih promjena od kojih su 20 najpopularnijih objašnjeni u tekstu koji slijedi:

1. Definira se kategorija "specijalnih vozila". Definirane su kategorije lakog četverocikla i četverocikla. Vozač lakog četverocikla bez kabine mora nositi zaštitnu kacigu na glavi, a ako vozilo posjeduje kabinu, naravno homologiranu, mora biti zavezan sigurnosnim pojasom. Za upravljanje lakim četverociklom dobna granica je 16 godina i nužna vozačka dozvola AM kategorije. Vozač četverocikla bez kabine mora nositi zaštitnu kacigu na glavi, a ako vozilo posjeduje kabinu, naravno homologiranu, mora biti zavezan sigurnosnim pojasom. Za upravljanje četverociklom dobna granica je 18 godina i nužna vozačka dozvola B kategorije, a iznimno takvim vozilom mogu upravljati osobe koje posjeduju A1, A2 ili A kategoriju ukoliko su vozački ispit položili prije 09.07.2011. godine.

2. Parkiranje će se znatnije oštrije kažnjavati jer će policija biti dužna davati podatke o vlasnicima vozila, a vlasnici biti dužni dati vjerodostojan podatak o vlasniku vozila tijelu koje to traži.

3. Uvodi se kazna od 3.000 do 7.000 kuna za ne postupanje po znakovima i zapovijedima prometnog redara.

4. Uvodi se oštra kazna za vožnju suprotnim smjerom na autocestama od 5.000-15.000 kuna ili zatvor do 60 dana.

5. Sa 2.000 na 3.000 kuna poskupljuju kazne i počinju se izricati zaštitne mjere zabrane upravljanja: za oduzimanje prednosti prolaska, za pretjecanje s desne strane lijevoga skretača, za pretjecanje kolone vozila, za pretjecanje vozila koje započinje pretjecanje, za pretjecanje prije nego što je drugi vozač odzada završio svoje pretjecanje, za pretjecanje na dvotračnim dvosmjernim cestama u tunelima, na mostovima, na nepreglednim mjestima, za pretjecanje vozila koje se približava pješačkom prijelazu, za pretjecanje vozila koje je zaustavljeno na pješačkom prijelazu radi propuštanja pješaka.

6. Postaje zabranjeno zaustavljanje i parkiranje bilo ako na bilo koji način ometa prometovanje vozila ili pješaka, što je kažnjivo sa 300 kuna.

7. Uvodi se kazna putniku ako neoprezno otvori vrata vozila i bilo kojoj osobi koja utovarom ili istovarom predmeta ugrožava sigurnost vozila.

8. Vraća se stara kazna za parkiranje do 3 m od pune crte ili 4 m do ruba kolnika i uvodi da je zabranjeno parkiranje u promjeru od 3 m od hidranta.

9. Trebati će gasiti dugo svjetlo čim se ugleda pješak pored ceste.

10. Noću i u slučaju smanjene vidljivosti pješak mora biti označen izvorom svjetlosti ili reflektirajućom odjećom, a što će uvelike koristiti osiguravatelji kao izgovor za odbijanje plaćanja odštete oborenim pješacima. Savjet: kupujte odjeću sa reflektirajućim dodacima.

11. Oštrije će se kažnjavati vožnja autoputom kada se na bilo koji način ugrožavaju sudionici u prometu, "slalomaši" i sl..

12. Alkohol do 0,50 je opet kažnjiv mladim vozačima, profesionalcima svih kategorija, instruktorima, ali i svim vozačima vozila državne uprave (u prijevodu svim onim koji voze službena vozila raznih ministarstava), kazna od 0,50 do 1,00 poskupljuje sa 1.000-2.000 na 1.000-3.000 kuna što znači da će se izricati zabrana kao i prije par godina, a kazna od 1,00 do 1,50 g/kg alkohola se diže sa 2.000-5.000 kuna na 3.000-5.000 kuna.

13. Uvodi se D1 kategorija za mini bus do 16 putnika i 8 m dužine vozila, a M kategorija za mopede se preimenuje u AM kategoriju.

14. Vozači B kategorije će opet smjeti vući prikolicu težu od 750 kg ako prikolica nije teža od automobila i ako zbroj najvećih dopuštenih masa ne prelazi 3,5 T.

15. Limit za osobna vozila od 75 kw se podiže na 80 kW i vrijedi samo za osobne automobile.

16. Podaci kome je vlasnik vozila dao vozilo na upravljanje, morati će se dati i komunalnom redarstvu, oprez, za očekivati je pojačanu aktivnost prometnih redara.

17. Na izvanredni nadzorni liječnički pregled radi alkohola većeg od 1,50 g/kg će policija upućivati vozače tek nakon pravomoćnosti prekršaja, ali je za očekivati da će policija početi izricati mjere opreza oduzimanja vozačke do pravomoćnosti postupka.

18. Vozila kojima je prometna dozvola istekla prije više od 1 godine biti će odjavljena od strane policije, te ih neće biti moguće registrirati na tehničkom pregledu bez posjeta u policiju.

19. Novi autobusi, vozila hitne i taxi vozila iako nova, morati se prvi tehnički pregled napraviti nakon jedne godine, za njih neće vrijediti ona 24 mjeseca prvog tehničkog pregleda kao za sva vozila.

20. Zakon konačno definira da zaštitna mjera počinje teći od dana dostave obavijesti vozaču. Za napomenuti je da postoje različiti načini dostave i da nije potreban potpis vozača na dostavnici.

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !