Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2533

Na temelju članka 201. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008., 48/2010 i 74/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MREŽI I KRITERIJIMA O DOVOLJNOM BROJU AUTOŠKOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje dovoljnog broja autoškola i podružnica, odnosno izdvojenih pogona (u daljnjem tekstu: autoškole) te uvjeti i način za utvrđivanje mreže autoškola.

Članak 2.

Kriterij za određivanje dovoljnog broja autoškola je godišnji potencijalni broj kandidata za vozače.

Kriterij naveden u stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na otoke na kojima ne postoji autoškola.

Članak 3.

Godišnji potencijalni broj kandidata za vozače u Republici Hrvatskoj u jednoj godini čini broj stanovnika one dobne skupine koja je stekla uvjete za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila, uvećane za 10%, a temelji se na podacima Državnog zavoda za statistiku iz zadnjeg službenog popisa stanovništva.

Članak 4.

Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem:

1. ne postoji autoškola, uz uvjet da je na području koje gravitira toj novoj autoškoli najmanji godišnji potencijalni broj kandidata za vozače 150 ili

2. je postojala samo jedna autoškola koja je u međuvremenu prestala s radom,

3. postoji određeni broj autoškola ukoliko je u tim autoškolama broj osposobljenih kandidata za vozače tijekom protekle godine veći od potrebnog broja instruktora vožnje u tim autoškolama koji su u procesu osposobljavanja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka nova autoškola može se otvoriti u mjestu koje ima status grada, ako u tom gradu ne postoji niti jedna autoškola.

Pod područjem koje gravitira novoj autoškoli smatra se područje općina koje su bliže novoj nego postojećoj autoškoli.

Članak 5.

Ovlaštena stručna organizacija na temelju kriterija iz članka 2. ovoga Pravilnika jednom godišnje obavlja analizu potreba za otvaranjem novih autoškola za narednu godinu, a podatke o tome dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Na temelju analize iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će utvrditi postoji li stvarna potreba za otvaranjem nove autoškole u pojedinom mjestu.

Članak 6.

Podnositelj zahtjeva za otvaranje nove autoškole mora, prije podnošenja zahtjeva, od Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o tome djeluje li već na području na kojem želi otvoriti autoškolu dovoljan broj autoškola.

Članak 7.

Sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika kada na određenom području postoji potreba za otvaranjem nove autoškole, podnositelj zahtjeva za otvaranje nove autoškole će Ministarstvu podnijeti zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada nove autoškole uz predočenje svih dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 8. ovoga Pravilnika.

Na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole.

Nakon što se neposrednim očevidom utvrdi da je autoškola ispunila sve propisane standarde i uvjete, Ministarstvo će autoškoli izdati rješenje za rad i upisati je u registar autoškola.

Članak 8.

Uz zahtjev za otvaranje nove autoškole prilaže se:

1. pravilnik o uvjetima i organizaciji rada autoškole,

2. ugovor o radu sa stručnim voditeljem autoškole na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje tih poslova,

3. ugovor o radu s predavačem nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na određeno ili neodređeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje tih poslova,

4. ugovor o radu s potrebnim brojem instruktora vožnje za sve kategorije za koje autoškola planira osposobljavati kandidate za vozače, na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje tih poslova,

5. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljene učionice (tlocrt učionice u mjerilu) s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom.

6. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,

7. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu prometnog vježbališta od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) za A1, A2, A, B i AM kategoriju vozila (tlocrt vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata), a za ostale kategorije odgovarajuće povećanje prema potrebnoj veličini površine u odnosu na prometno-
-tehničke elemente vodeći računa o kapacitetu vježbališta,

8. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljenih vozila za kategorije vozila za koje autoškola želi osposobljavati kandidate za vozače i pripadajuću dokumentaciju,

9. dokaz o vlasništvu nastavnih sredstava, pomagala i opreme za nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

10. dokaz o vlasništvu računalnog programa za realizaciju nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

11. dokaz o vlasništvu računalne opreme za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

Članak 9.

Kada su zahtjev za otvaranje nove autoškole na području na kojem se može otvoriti nova autoškola, sukladno kriterijima iz članka 4. ovoga Pravilnika, podnijeli dva ili više podnositelja, odabir između njih vrši povjerenstvo od pet članova, kojeg imenuje ministar unutarnjih poslova. Tri člana povjerenstva imenuju se iz Ministarstva, od kojih je jedan član ujedno i predsjednik povjerenstva, a dva člana povjerenstva imenuju se iz ovlaštene stručne organizacije.

Ukoliko podnositelji zahtjeva za otvaranje nove autoškole imaju jednake uvjete, prednost kod odabira utvrdit će se na temelju dodatnih kriterija i to:

1. kvaliteta prostora i prometnog vježbališta, opremljenosti, informatičke opremljenosti, nastavnih sredstava, pomagala i vozila,

2. vlasništvo sredstava iz točke 1. ovoga stavka,

3. sjedište autoškole u odnosu na područje koje gravitira autoškoli,

4. stručna sprema kadrova.

Po izvršenom odabiru podnositelja zahtjeva za otvaranje nove autoškole Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti utvrđivanje uvjeta za početak rada nove autoškole.

Nakon što ovlaštena stručna organizacija utvrdi da odabrana autoškola ispunjava propisane uvjete Ministarstvo će toj autoškoli izdati ovlaštenje za rad i upisati je u registar autoškola, nakon čega nova autoškola može započeti s radom.

Članak 10.

Registar autoškola vodi Ministarstvo.

Članak 11.

Autoškola je dužna u roku 14 dana od dana dobivanja ovlaštenja za rad, ovlaštenoj stručnoj organizaciji dostaviti za svoje zaposlenike prijave službi mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko autoškola ne postupi sukladno odredbi iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da nije ispunila uvjete za upis u registar autoškola, a Ministarstvo će poništiti izdano ovlaštenje za rad.

Članak 12.

Autoškola će se brisati iz registra autoškola:

1. u slučaju trajne zabrane rada autoškole,

2. na prijedlog ovlaštene stručne organizacije kada autoškola prestane s radom,

3. ako autoškola zatraži brisanje iz registra autoškola.

Brisanje autoškole iz registra autoškola, obavlja se temeljem rješenja kojeg donosi Ministarstvo.

Članak 13.

Kandidati koji su započeli s osposobljavanjem u autoškoli kojoj je trajno zabranjen rad, odnosno koja je brisana iz registra autoškola, imaju pravo nastaviti s osposobljavanjem u drugoj autoškoli.

Autoškola kojoj je rad trajno zabranjen ili je brisana iz registra autoškola dužna je u roku od sedam dana od dana primitka rješenja kandidatima za vozače izdati potvrde s podacima o realiziranom dijelu programa osposobljavanja.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broja autoškola (»Narodne novine«, broj: 129/2009).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-63272/2-2011.

Zagreb, 12. listopada 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Izbornik